Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Termin: 24-25.10.2018|4-5.12.2018 |  23-24.02.2019 | 12-13.03.2019 | 24-25.04.2019| 18-9.05.2019 | 19-20.06.2019
Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych
Cena: 280 zł (osoby indywidualne)
560 zł (osoby delegowane z firm)
Cel szkolenia:
Podniesienie standardów zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy nabędą wiele praktycznych umiejętności pozwalających na polepszenie efektywności zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie. Szkolenie skierowane jest do pracodawców, właścicieli i współwłaścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, kadry zarządzającej oraz pracowników prowadzących sprawy personalne w firmach oraz osoby, które są zainteresowane podjęciem pracy w obszarze zarządzania personelem.
Program szkolenia:
  1. Nowe orientacje w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi.
    • zarządzanie wiedzą
    • zarządzanie przez cele
    • zarządzanie kompetencjami
    • zarządzanie talentami
    • benchmarking
    • organizacja ucząca się
    • marketing personalny
  2. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w firmie – modele funkcji personalnej i ich konsekwencje dla zarządzania personelem.
    • system polityki personalnej jako sposób realizacji zarządzania personelem w firmie;
    • modele polityki personalnej – model sita (filter approach) i kapitału ludzkiego (human capital approach).
  3. Organizacja, rola i zadania Działu Kadrowego (personalnego, HR) w realizacji funkcji personalnej.
  4. Planowanie zasobów ludzkich – jak przygotować plan zatrudnienia.
    • planowanie zatrudnienia – opis stanowisk pracy metodą porządkowania zadań i wymagań stanowiska pracy w firmie.
    • budowanie profili kompetencji wymaganych na dane stanowisko pracy
  5. Rekrutacja (dobór) i selekcja pracowników – jak zrekrutować i wyselekcjonować właściwych pracowników.
    • klasyczne sposoby prowadzenia rekrutacji – analiza dokumentów osobowych tj. CV, referencje z poprzednich miejsc pracy; wywiad – rozmowa rekrutacyjna;
    • nowoczesne metody rekrutacji – elementy Assessment Center (centra oceny), zewnętrzne doradztwo personalne.
  6. Wdrożenie nowego pracownika – co powinien zawierać program wdrożenia nowego członka organizacji i czemu ma służyć.
    • rola osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowych pracowników;
    • coaching i mentoring
  7. Ewaluacja pracowników – przy użyciu jakich metod najlepiej ocenia się pracownika?
    • rola systemów ocen okresowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
    • modele kompetencji oraz zarządzanie przez cele jako podstawa konstrukcji systemów ocen okresowych;
    • przygotowanie i wdrożenie systemu okresowej oceny pracowników;
    • powiązanie wyników oceny okresowej z systemem wynagradzania;
    • assessment center – jako nowoczesna forma oceny potencjału i kompetencji pracowników.
  8. Rozwój, szkolenie i doskonalenie kadr – jak identyfikować potrzeby szkoleniowe, szkolić pracowników i wspierać wdrażanie umiejętności, a także jak planować ścieżkę kariery?
    • kreowanie polityki szkoleniowej (analizy, metody i techniki);
    • ocena efektywności nakładów na szkolenia;
    • sposoby pozyskiwania funduszy unijnych na działania szkoleniowe i doradcze.
  9. Motywacja pracowników do wykonywania zadań – jak podejść do spraw płacowych, awansowania oraz jak zaprojektować system wynagrodzeń, system awansowania, tak by zachęcał do osiągania podstawionych celów?
    • systemy awansowania;
    • efektywne systemy wynagrodzeń.
  10. Przywódczość – jak wpływać na ludzi, aby lubili swoją prace, byli efektywni i chcieli u nas pracować?
    • rola i efektywność przywódcy w firmie;
    • dobór odpowiedniego stylu kierowania w zależności od zadania oraz poziomu motywacji i umiejętności pracownika lub grupy;
    • efektywne zarządzanie zespołem.
  11. Komunikacja wewnętrzna – jak poprawić proces komunikowania w firmie i wzmocnić poczucie odpowiedzialności za realizację celów strategicznych?
    • rola komunikacji wewnętrznej w determinowaniu sprawności funkcjonowania firmy;
    • kształtowanie partnerskich relacji między pracownikami jako determinanta kreowania pozytywnego wizerunku firmy.
  12. Zwalnianie pracowników – jak rozstać się z pracownikiem, by minimalizować ryzyko pogorszenia wizerunku firmy?
    • rola programów zwolnień monitorowanych – outplacement jako sposób rozwiązania problemu redukcji personelu,
    • outsourcing jako element planu redukcyjnego,
    • aspekty prawne.

zapisy
Print Friendly, PDF & Email