Zaburzenia zachowania i zagrożenie niedostosowaniem społecznym – metody pracy z uczniem z orzeczeniem

Zaburzenia zachowania i zagrożenie niedostosowaniem społecznym – metody pracy z uczniem z orzeczeniem

Termin: 05.10.2017| 04.01.2018| 24.05.2018 Nr szkolenia: 1769/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności diagnozowania zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego
  • Metody pracy z dzieckiem oraz jego rodziną w zakresie zaburzeń zachowań
Treści kształcenia:
  • Sposoby organizowania współdziałania szkoły, nauczycieli i wychowawców z poradniami
  • Objawy oraz cechy zachowania destrukcyjnego w klasie i w szkole
  • Systemowa terapia rodzin i możliwości współpracy pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy z poradniami  specjalistycznymi
  • Kontrakt indywidualny i  grupowy jako metoda wychowawcza – negocjacje jako warunek wstępny  kontraktu / Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem
  • Analiza przypadków, przykładów z wybranych szkół
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]