PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r., marzec 2018 r. – styczeń 2019 r.

 

 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Studia nadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.
Cel: 
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
Program studiów obejmuje swym zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki ułatwiające rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się. Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych. Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, uzyskają przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.
Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Adresaci:

 • Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) bez uprawnień pedagogicznych).
Program:
obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • Pedagogiki ogólnej i społecznej oraz podstaw pedagogiki specjalnej
 • Psychologii społecznej i rozwojowej
 • Dydaktyki przedmiotowej
 • Teorii wychowania
 • Metodyki edukacji zintegrowanej
 • Systemu edukacji w Polsce i wybranych systemów na świecie
 • Trendów europejskich w pedagogice
 • Metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Planowania i organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w szkole
 • Wykorzystania technologii informacyjnej w placówkach oświatowych
 • Prawa oświatowego w powiązaniu ze statusem zawodowym nauczyciela
 • Zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych na stanowisku nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Dyplom studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego będzie umożliwiał absolwentowi: objęcie stanowiska nauczyciela w polskim systemie edukacyjnym, prowadzenie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym np. w świetlicy szkolnej, internacie realizację treści programowych w różnych formach dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym podejmowanie i organizowanie działań edukacyjnych, wykraczających poza ramy zajęć szkolnych.
Łączna liczba godzin:
420 godzin, w programie uwzględniono 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych

zapisy