PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

 PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Cena: 3000 zł
Studia nadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.Program studiów obejmuje swym zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki ułatwiające rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się. Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych. Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, uzyskają przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Adresaci:

 • Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) bez uprawnień pedagogicznych).
Program:Program obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • Pedagogiki ogólnej i społecznej oraz podstaw pedagogiki specjalnej
 • Psychologii społecznej i rozwojowej.
 • Dydaktyki przedmiotowej.
 • Teorii wychowania.
 • Metodyki edukacji zintegrowanej.
 • Systemu edukacji w Polsce i wybranych systemów na świecie.
 • Trendów europejskich w pedagogice.
 • Metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 • Planowania i organizacji procesu edukacyjno-wychowawczego w szkole.
 • Wykorzystania technologii informacyjnej w placówkach oświatowych.
 • Prawa oświatowego w powiązaniu ze statusem zawodowym nauczyciela.
 • Zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.
Uzyskane kwalifikacje: Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych na stanowisku nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.). Dyplom studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego będzie umożliwiał absolwentowi: objęcie stanowiska nauczyciela w polskim systemie edukacyjnym, prowadzenie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym np. w świetlicy szkolnej, internacie realizację treści programowych w różnych formach dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym podejmowanie i organizowanie działań edukacyjnych, wykraczających poza ramy zajęć szkolnych.Łączna liczba godzin: 420 godzin, w programie uwzględniono 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych

zapisy