PLASTYKA , WIEDZA O KULTURZE – ORGANIZACJA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

PLASTYKA , WIEDZA O KULTURZE – ORGANIZACJA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

PLASTYKA, WIEDZA O KULTURZE – ORGANIZACJA ZAJĘĆ

ARTYSTYCZNYCH

Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje i uprawnienia do nauczania przedmiotów Plastyka i Wiedza o Kulturze, a także prowadzenia zajęć artystycznych w innych placówkach kulturalnych i edukacyjnych. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Adresaci:

 • Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne. UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, natomiast absolwenci z wykształceniem magisterskim (jednolitym i drugiego stopnia) uzyskują kwalifikacje do nauczania we wszystkich typach szkół.
  Uzyskane kwalifikacje:
Treści kształcenia:

 • Historia sztuki
 • Sztuka współczesna
 • Wstęp do wiedzy o kulturze
 • Problematyka kultury współczesnej
 • Warsztat badacza kultury
 • Wiedza o filmie Wiedza o teatrze
 • Media w komunikacji społecznej i przekazie kultury
 • Analiza i opis wytworów kultury (dzieł sztuki)
 • Podstawy i metodyka przedmiotu wiedza o kulturze
 • Metodyka nauczania plastyki
 • Warsztaty filmowe
 • Warsztaty teatralne
 • Warsztat edukacji plastycznej
 • Projekt w edukacji artystycznej
 • Technologia informacyjna w edukacji artystycznej
 • Emisja głosu Warsztat pracy grupowej
 • Organizacja przedsięwzięć artystycznych
 • Sztuka w kontekście działań społecznych
 • Psychopedagogika twórczości Praktyka
Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu Plastyki i Wiedzy o Kulturze zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).Łączna liczba godzin: 350 (dodatkowo obowiązuje 120 godzin praktyk).

zapisy

Studia 3-semestralne będą realizowane w czasie 11 miesięcy.


[printfriendly]