Wspieranie trudnego ucznia w karierze szkolnej

Wspieranie trudnego ucznia w karierze szkolnej

Termin: 05.06.2019 Nr szkolenia: 1768/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 130 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, reedukatorzy
Forma zajęć: Ćwiczenia wzbogacone metodami aktywnymi
Cele kształcenia:
    • Uświadomienie uczestnikom przyczyn problemów uczniów
    • Przyczyny zależności między brakiem sukcesów dydaktycznych a niedostosowaniem społecznym i zaburzeniami zachowania
    • Nabycie umiejętności wstępnego rozpoznania problemów ucznia i pokierowanie go do dalszej diagnozy
  • Zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem trudnym
Treści kształcenia:
    • Reforma edukacji – nowe paradygmaty / Podmiotowość jako cel i droga do celu
    • Wieloaspektowe przyczyny niepowodzeń szkolnych tkwiące w  dziecku, w  środowisku rodzinnym  i szkolnym
    • Analiza wybranych problemów: potencjał intelektualny, typy inteligencji, modalności wg NLP, zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej i schematu własnego ciała
    • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
    • Zaburzenia emocjonalne u uczniów – objawy i przyczyny
    • Specyficzne problemy uczniów wynikające z przekraczania progów szkolnych
  • Program wspierania dziecka w  wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: