WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO


„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: październik 2019 r. – styczeń 2021 r., marzec 2020 r. – czerwiec 2021 r.

 

             WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENA: 3400 zł

Cel:
Wczesne nauczanie języka obcego oznacza, że realizowane jest ono w klasach początkowych I-III szkoły podstawowej oraz w przedszkolu. Od 1 września 2014 roku obowiązuje znowelizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wprowadzająca obowiązkowe nauczanie języka obcego wszystkie dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a od 2017 roku wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r.) Istnieje zatem duże zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

 • Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie językowe i metodyczne nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej (klasy I – III);
 • nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do wczesnego nauczania języka;
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do nauczania małych dzieci;
 • doskonalenie umiejętności językowych.

Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.

Adresaci:
– osoby posiadający kwalifikacje do pracy, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
– osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które w przyszłości zamierzają zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
– osoby posiadające dyplom studiów I lub II stopnia filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej;

Program studiów:

 • Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych z elementami historii, geografii i życia społecznego
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty lingwistyczne dzieci
 • Dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej
 • Fonetyka praktyczna
 • Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
 • Planowanie i analiza lekcji.
 • Dobór i rozkład materiałów nauczania
 • Dziecięca literatura anglojęzyczna
 • Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie, czytanie, słuchanie, gramatyka, konwersacje)

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Studia te pozwalają na zdobycie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności, (zarówno metodycznej jak i merytorycznej), uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III szkoły podstawowej.

UWAGA:

Aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III

 • osoby, które nie posiadają kwalifikacji do pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego muszą takie kwalifikacje zdobyć,

oraz

 • osoby muszą posiadać jeden z certyfikatów  na poziomie kompetencji językowej B2, o których mowa w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Czas trwania:
3 semestry, 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

Print Friendly, PDF & Email