DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA

Cena: 3400 zł
Cel: wyposażenie słuchacza w odpowiednia wiedzę, która pozwoli mu na pełne wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Nabyta wiedza umożliwi udzielanie profesjonalnej pomocy psychopedagogicznej dzieciom i młodzieży w zakresie korekty zaburzeń i kompensowania deficytów rozwojowych. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 poz. 131.).
Adresaci:

  • Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Uzyskane kwalifikacje: Dyplom studiów z zakresu Diagnozy i terapii psychopedagogicznej będzie umożliwiał absolwentowi zatrudnienie m.in. na stanowisku nauczyciela-diagnosty, terapeuty w takich placówkach jak przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, placówki opiekuńczo-wychowawczych czy instytucje edukacyjnych wspierające oddziaływania rodziców, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 poz.1207 z pózn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Łączna liczba godzin: 350 h. Zajęcia realizowane w ciągu 3 semestrów +150 godzin praktyki pedagogicznej organizowanej w szkołach i placówkach oświatowych.

zapisy

Studia 3-semestralne będą realizowane w czasie 11 miesięcy.


[printfriendly]