DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r., marzec 2018 r. – styczeń 2019 r.

 

DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA

Cel:
Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w odpowiednią wiedzę, która pozwoli mu na pełne wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Nabyta wiedza umożliwi udzielanie profesjonalnej pomocy psychopedagogicznej dzieciom i młodzieży w zakresie korekty zaburzeń i kompensowania deficytów rozwojowych.

 Program realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) zapewni uczestnikom studiów m.in. odpowiednie kwalifikacje w zakresie, profilaktyki, diagnostyki psychopedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno – terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnych programów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Adresaci:
Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne. Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej.
Treści kształcenia:

 • Diagnozy pedagogicznej i psychologicznej
 • Poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego
 • Funkcjonowania jednostki w grupie
 • Pracy indywidualnej z uczniem zaburzonym
 • Terapii w niedostosowaniu społecznym
 • Elementów psycho i socjoterapii
 • Pracy z uczniem zdolnym
 • Problemów prawa opiekuńczego i rodzinnego
 • Elementów terapii rodzin
 • Elementów psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Współczesnych orientacji w psychologii wychowawczej
 • Wykorzystania informatyki w diagnozie i terapii pedagogicznej
 • Zasad pracy socjalnej
 • Praktyki w placówkach oświatowych

Uzyskane kwalifikacje:

Dyplom studiów z zakresu Diagnoza i terapia psychopedagogiczna będzie umożliwiał absolwentowi zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-diagnosty, terapeuty m.in. w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach edukacyjnych wspierających oddziaływania rodziców, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w  publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Łączna liczba godzin: 350 h. Zajęcia realizowane w ciągu 3 semestrów +150 godzin praktyki pedagogicznej organizowanej w szkołach i placówkach oświatowych.

zapisy

Studia 3-semestralne będą realizowane w czasie 11 miesięcy.


[printfriendly]