OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Cena: 3200 zł 3000 zł

Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel: Kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie: pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, diagnozy i terapii, wczesnej interwencji, pracy z rodzina osób niepełnosprawnych, organizowania systemów i strategii wsparcia.
Adresaci:

 • Pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele szkolnictwa specjalnego, wychowawcy i opiekunowie placówek opiekuńczych i rehabilitacyjnych, pracownicy świetlic środowiskowych i terapeutycznych.
Treści kształcenia:

 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Podstawowe regulacje prawne
 • Subdyscypliny pedagogiki pecjalnej
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Zasady i metody pracy opiekuńczo – wychowawczej, rehabilitacyjnej, resochalizacyjnej i socjoterapeutycznej
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna
 • Specyfika i rehabilitacja uczniów z zaburzeniami sfery intelektualnej
 • Praktyka
Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci studiów nabędą umiejętności i pełne prawo do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawna umysłowo.Łączna liczba godzin: 350 h. W programie uwzględniono 120 godzin praktyk.

zapisy

Studia 3-semestralne będą realizowane w czasie 11 miesięcy.


[printfriendly]