LOGOPEDIA

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/12 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – październik 2018

 

LOGOPEDIA

Cena: 5600 zł

Kierunek uzyskał rekomendacje Polskiego Związku Logopedów

Cel: zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i in.) oraz w palcówkach służby zdrowia (np. szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych). Absolwenci będą mieli również możliwość otwarcia prywatnej praktyki logopedycznej.
Adresaci:

  • Osoby posiadające wykształcenie licencjackie i magisterskie. Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły kierunki pedagogiczne, psychologiczne, językoznawcze, medyczne, rehabilitacyjne. Wymaganym dokumentem od kandydata jest zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci studiów będą posiadali pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych. Są to standardy umożliwiające zdobycie absolwentom Certykatu Zawodowego Logopedy, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych.

Łączna liczba godzin: 625 h. W programie uwzględniono 90 godzin praktyk logopedycznych, realizowanych w placówkach oświatowych i palcówkach służby zdrowia.

Czas realizacji – 20 miesięcy

zapisy

Studia 3-semestralne będą realizowane w czasie 11 miesięcy.


[printfriendly]