24.04.2019 Tag

Termin: 24.04.2019 Nr szkolenia: 1755/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy oraz inne osoby zainteresowane problematyką Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Uświadamianie wagi projektowania edukacji opartej o wyniki najnowszych badań z  dziedziny neurobiologii i kognitywistyki Zapoznanie z zasadami efektywnego – przyjaznego mózgowi – uczenia się Treści kształcenia: Prezentacja wyników badań z zakresu...

Termin: 24.04.2019 Nr szkolenia: 1727/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Uczniowie, nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Kształtowanie umiejętności autoprezentacji Treści kształcenia: Prezentacja własnych zainteresowań i silnych stron osobowości uczestników Zasady służące rozwijaniu umiejętności rozróżniania dobra i zła Film: „Tajemnica zaginionej skarbonki” Praca w grupach...

Termin: 24.04.2019 Nr szkolenia: 1779/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 95 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych i świetlic środowiskowych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Sposoby kształtowania twórczego myślenia z wykorzystaniem prostych technik i przedmiotów codziennego użytku Treści kształcenia: Myślenie alternatywne oraz pobudzanie wyobraźni pojęciowej uczestników pod kątem tematów analizowanych podczas zajęć lekcyjnych Tworzenie...

Termin: 24.04.2019 Nr szkolenia: 1776/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 125 zł Adresaci: Nauczyciele placówek oświatowych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Znaczenie muzyki w terapii logopedycznej Wykorzystywanie logorytmiki w terapii pedagogicznej Treści kształcenia: Logorytmika, jako nowa forma możliwości terapeutycznych, realizowanych z dziećmi z zaburzeniami mowy, zaburzeniami zachowania, upośledzonym słuchem lub wzrokiem, Założenia programowe logorytmiki, Treści i formy zajęć...

Termin: 24.04.2019 Nr szkolenia: 1772/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele klas I – III Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie do pracy z dziećmi mającymi problemy w uczeniu się matematyki Metody prowadzenia zajęć korekcyjno–wyrównawczych Treści kształcenia: Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się; definicje, podłoże Trudności w uczeniu się matematyki, przyczyny niepowodzeń; zwykłe...