16.05.2019 Tag

Termin: 16.05.2019 Nr szkolenia: 1781/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Umiejętność doboru sposobów diagnozowania i postępowania z uczniami z zespołem ADHD oraz pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom Treści kształcenia: Zdefiniowanie problemu, diagnoza Studium przypadku Przyczyny ADHD, czynniki podtrzymujące i wzmacniające objawy / Studium przypadku ...

Termin: 16.05.2019 Nr szkolenia: 1704/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 125 zł Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, uczniowie. Forma zajęć: Wykład, konwersatorium. Cele kształcenia: Umiejętności i wiedza specjalisty–eksperta w zakresie Prawa Oświatowego z doświadczeniem wizytatora nadzorującego placówki oświatowe Treści kształcenia: Obowiązki i prawa nauczycieli w świetle przepisów prawa oświatowego, Odpowiedzialność nauczycieli z tytułu niewywiązywania się z obowiązków Prawa i...

Termin: 16.05.2019 Nr szkolenia: 1765/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Logopedzi, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy szkolni, reedukatorzy Forma zajęć: Wykłady, warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie do zrozumienia specyfiki zaburzeń mowy u dzieci Nabycie umiejętności tworzenia efektywnych indywidualnych programów reedukacyjnych dla każdego dziecka Doradztwo rodzicom w zakresie reedukacji dzieci w zakresie mowy Treści...

Termin:  16.05.2019 Nr szkolenia: 1748/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 105 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności odreagowywania, radzenia sobie z  nadmiernym obciążeniem psychicznym i fizycznym Treści kształcenia: Stres fizjologiczny i psychologiczny – źródła stresu Przebieg reakcji stresowych w organizmie Konsekwencje reakcji stresowych Stres będący źródłem powstawania...

Termin: 16.05.2019 Nr szkolenia: 1736/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 135 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Ukazanie zajęć teatralnych, jako sposobu wspierania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży Prezentacja technik, które pomagają stymulować aktywność literacką uczestników zajęć teatralnych Treści kształcenia: Konflikt jako oś zdarzenia teatralnego Włączenie doświadczenia...

Termin: 16.05.2019 Nr szkolenia: 1726/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych, inne osoby pracujące intensywnie głosem - instruktorzy, terapeuci, wykładowcy. Kurs jest skierowany szczególnie do osób, które odczuwają problemy związane ze swoim głosem Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Poznanie zasad prawidłowego korzystania z  głosu, nabycie umiejętności...