SzkolenieDatyCena
Przemoc wśród uczniów – Agresji stop!
Artterapia w pracy pedagogicznej
Proces kształtowania tożsamości w okresie adolescencji
Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi młodszymi
Bezpieczeństwo dziecka / ucznia w Sieci – uzależnienie młodego człowieka od komputera i Internetu
Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami
Ćwiczenia i zabawy ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie
CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ
CYBERTERRORYZM
Środki legalne i zabronione – czym odurza się młodzież?
Dyskalkulia
Dysleksja – ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie
DZIECKO Z CUKRZYCĄ W PLACÓWCE EDUKACYJNEJ
System, zasady i rodzaje oceniania. Pomiar osiągnięć ucznia.
Gry i zabawy integracyjne
Integracja sensoplastyczna
Autoprezentacja drogą do sukcesu – rozwój kompetencji komunikacyjnych uczniów
Pomoc uczniom pozbawionym opieki rodziców
Procesy grupowe w klasie – budowanie więzi wśród uczniów
Zaburzenia i choroby układu nerwowego dzieci młodszych
Kod kolorów w nauczaniu
Kurs BHP – kurs okresowy dla nauczycieli i pracowników administracji
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Kurs na wychowawcę wypoczynku
Logopedia na wesoło
Metody aktywizujące pracę ucznia – projekt w praktyce szkolnej
Mnemotechniki (ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze)
Modelowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród dzieci w wieku 4-8 lat (pakiet szkoleniowy dla wychowawców, dzieci i rodziców)
Emisja i higiena głosu – warsztaty
MS Excel w pracy nauczyciela
MUTYZM – CO TO JEST I JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM MUTYSTYCZNYM
Muzyka jako element relaksacji – formy stymulowania potencjału twórczego dzieci
Muzyka w terapii logopedycznej
Muzykoterapia jako sposób porozumiewania się i współodczuwania dzieci / uczniów niepełnosprawnych. Stymulowanie ich rozwoju
Nadzór pedagogiczny w świetle przepisów MEN
Nauczyciel na zebraniach – sztuka wystąpień publicznych
Nauczyciel przedmiotu jako wychowawca
Neurodydaktyka – uczenie przyjazne dla mózgu
Ocenianie szkolne a potrzeby rozwojowe uczniów
Opiekun Samorządu Uczniowskiego w szkole
Alternatywne zajęcia pozalekcyjne
Patologia społeczna na terenie szkoły: przyczyny, objawy, zapobieganie
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Pierwszak w szkole wyzwaniem dla nauczyciela
Planowanie pracy i doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela
Planowanie rocznej pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w szkole
PLASTYKA – NIETYPOWE TECHNIKI
Pomoc uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej
Pozyskiwanie funduszy unijnych dla szkoły do 2020 roku
Praca edukacyjna z dzieckiem/uczniem zdolnym – trening twórczego myślenia
Prawa dziecka w placówkach oświatowych
Prawa, obowiązki nauczycieli i uczniów w świetle przepisów prawa oświatowego po 1 września 2017
Prawo oświatowe, Kodeks pracy w oświacie. Zmiany przepisów i ich interpretacja po wprowadzeniu reformy
Konstruowanie autorskiego programu nauczania
Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Przedszkolak ma swoją osobowość – poznajmy ją
Relaksacyjne metody ruchowo – dotykowe w logopedii i reedukacji
Resocjalizacja ucznia niedostosowanego społecznie
RODO W SZKOLE W PRAKTYCE
Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Rytmika – ćwiczenia i zabawy
Sposób na tabliczkę mnożenia
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się u dzieci
Sposoby postępowania z dziećmi nadpobudliwymi
Statut placówki oświatowej
STOP CYBERPRZEMOCY – JAK PRZECIWDZIAŁAĆ?
Wypalenie zawodowe i stres – sposoby przeciwdziałania
Stymulacja językowa przedszkolaków
Szkoła promująca zdrowie
Szkolenia oświatowe
Sztuka motywowania uczniów
Sztuka negocjacji i rozwiązywania konfliktów
Tańce regionalne – układy taneczne do wykorzystania na uroczystościach i imprezach szkolnych
Teatr szkolny
Techniki relaksacyjne jako odpowiedź na stres i zmęczenie fizyczne
Terapia poprzez taniec i ruch
Terapia zajęciowa jako forma twórczej ekspresji
Trening pamięci z elementami szybkiego czytania
Trening twórczego myslenia na co dzień
Uczeń niepełnosprawny w środowisku szkolnym
Uczeń z wadą słuchu w środowisku szkolnym i przedszkolnym
Warsztaty pozytywnego i twórczego myślenia
„Widzę, że masz problem” czyli jak pomóc uczniowi z zaburzeniami emocji
Wspieranie trudnego ucznia w karierze szkolnej
Wykorzystanie multimediów w procesie edukacyjnym
Zabawa i ruch w pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi
Dziecko / uczeń depresyjno i lękowy – oddziaływania wychowawcze i terapeutyczne
Zaburzenia zachowania i zagrożenie niedostosowaniem społecznym – metody pracy z uczniem z orzeczeniem
Zagrożenia uczniów w szkole i w domu
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w placówce oświatowej
Zespół ADHD – diagnozowanie i terapia

Print Friendly, PDF & Email