Szkolenia Oświatowe

Termin: 27.11.2018| 20.03.2019 | 11.04.2019 Nr szkolenia: 1503/O/15/16 Liczba godzin: 4 Cena: 85 zł Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie i  doskonalenie umiejętności planowania i  organizowania zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zainteresowań Treści kształcenia: Diagnozowanie potrzeb w zakresie zajęć pozalekcyjnych......

Termin: 22.11.2018| 21.03.2019 | 10.04.2019 Nr szkolenia: 1742/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wychowania plastycznego, nauczyciele przedszkoli i nauczania zintegrowanego, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych, świetlic terapeutycznych i środowiskowych, psycholodzy, pedagodzy Forma zajęć: Warsztat integrujący elementy psychologii i teatru Cele kształcenia: Możliwość terapii sztuką w psychoterapii......

Termin: 12.12.2018| 24.04.2019 Nr szkolenia: 1727/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Uczniowie, nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Kształtowanie umiejętności autoprezentacji Treści kształcenia: Prezentacja własnych zainteresowań i silnych stron osobowości uczestników Zasady służące rozwijaniu umiejętności......

Termin: 24.10.2018 | 29.11.2018| 28.03.2019| 13.06.2019 Nr szkolenia: 1741/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice, nauczyciele, pedagodzy przedszkolni oraz szkół podstawowych, wychowawcy placówek dla dzieci Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności zastosowania bajkoterapii w  rozwoju dzieci zdrowych oraz przejawiających zaburzenia natury......

Termin: 05.12.2018 | 05.02.2019 | 20.03.2019 | 07.05.2019 Nr szkolenia: 1719/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele bibliotek Forma zajęć: Konwersatorium, wykład Cele kształcenia: Zdobycie wiedzy na temat aktywności i bezpieczeństwa młodych ludzi w Sieci Umiejętność diagnozowania uzależnienia......

Termin: 13.11.2018 | 09.01.2019 | 11.04.2019 | Nr szkolenia: 1722/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, rodzice Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów nauczycieli z rodzicami, wspomaganie rodziców w rozumieniu procesów rozwojowych ich dzieci Treści kształcenia: Komunikacja werbalna......

Termin: 02.10.2018| 22.11.2018| 16.01.2019| 21.03.2019| 09.05.2019 Nr szkolenia: 1760/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zaprezentowanie ćwiczeń, zajęć i zabaw ze wskazaniem czynników niezbędnych dla sukcesów dziecka w nauce mówienia, czytania i pisania Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w prowadzonych......

Termin: 08.10.2018| 12.11.2018 | Nr szkolenia: 150/O/15/16 Liczba godzin: 4 Cena: 135 zł Adresaci: Dyrektorzy placówek, nauczyciele wszystkich typów szkoł, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice. Forma zajęć: Warsztaty, wykład Cele kształcenia: Umiejętność rozpoznawania zagrożeń, na jakie narażone są dzieci w Sieci. Świadomość zjawiska cyberprzemocy oraz......

Termin: 09.10.2018| 13.11.2018 | Nr szkolenia: 1503/O/15/16 Liczba godzin: 4 Cena: 130 zł Adresaci: Dyrektorzy placówek,  nauczyciele wszystkich typów szkoł, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Zapoznanie ze zjawiskiem terroryzmu Nabycie umiejętności rozpoznawania przejawów terroryzmu w różnych działaniach Treści kształcenia: Co......

Termin: 14.11.2018| 10.01.2019| 24.04.2019 Nr szkolenia: 1772/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele klas I – III Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie do pracy z dziećmi mającymi problemy w uczeniu się matematyki Metody prowadzenia zajęć korekcyjno–wyrównawczych Treści kształcenia: Dyskalkulia – specyficzne trudności......

Termin: 23.10.2018| 24.01.2019| 10.04.2019 Nr szkolenia: 1771/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 140 zł Adresaci: Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele języka polskiego, pedagodzy, rodzice Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu, sposoby diagnozowania dysleksji Treści kształcenia: Dysleksja – definicja, typowe objawy......

Termin: 23.10.2018| 23.01.2019| 14.03.2019 Nr szkolenia: 1782/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Rodzice, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół oraz przedszkoli, wychowawcy świetlicy, placówek dla dzieci i młodzieży Forma zajęć: Wykład, konwersatorium Cele kształcenia: Prezentacja dziecka z  zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi Zapoznanie z  podstawowymi  metodami pracy......

Termin: 18.04.2019 Nr szkolenia: 1785/O/17/18 Liczba godzin: 5 Cena: 210 zł Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli, opiekunów, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych. Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Zapoznanie z pojęciem cukrzycy oraz jej konsekwencjami, Nabycie umiejętności postępowania podczas zaburzeń poziomu cukru,......

Termin: 17.10.2018 | 09.01.2019 | 07.03.2019 | 16.05.2019 Nr szkolenia: 1726/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych, inne osoby pracujące intensywnie głosem – instruktorzy, terapeuci, wykładowcy. Kurs jest skierowany szczególnie do osób, które odczuwają problemy związane ze......

Termin: 22.10.2018| 12.12.2018| 28.03.2019 Nr szkolenia: 1750/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy, osoby pracujące z  młodzieżą, w tym z młodzieżą zagrożoną społecznie Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Przedstawienie technik dramowych rozwijających twórcze myślenie Umiejętność pracy w grupie Twórcze rozwiązywanie......

Termin: 06.11.2018 | 18.12.2018| 18.04.2019 Nr szkolenia: 1735/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 150 zł (cena zawiera materiały do ćwiczeń) Adresaci: Nauczyciele żłobków przedszkoli, szkół, klubów malucha, instruktorzy instytucji edukacyjnych, kulturalnych, terapeuci, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności dokonywanie stymulowania zmysłów:......

Termin: 24.10.2018| 05.12.2018| 21.03.2019| 13.06.2019 Nr szkolenia: 1753/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności wykorzystania kodu kolorów w procesie edukacji Zapoznanie z językiem kolorów i jego wpływem na proces nauczania Treści kształcenia: Język kolorów Wpływ......

Termin: 22.10.2018 | 24.01.2019 | 06.06.2019 Nr szkolenia: 1715/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, którzy są zainteresowani opracowaniem i  wdrożeniem własnego programu Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie wiedzy i umiejętności konstruowania autorskiego programu nauczania Opracowanie programu autorskiego......

Termin: 2018/2019r. do indywidualnego ustalenia Nr szkolenia: 1702/O/18/19 Liczba godzin: 8 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół oraz pracownicy administracyjni, pracownicy samorządu terytorialnego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie pracownika do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy Treści kształcenia: Program......

Termin:  19.11.2018 | 22.01.2019 | 28.05.2019 | 13.06.2019  Nr szkolenia: 1699/O/18/19 Liczba godzin: 10 Cena: 125 zł Adresaci: dla nauczycieli, czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub innych osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej Forma zajęć:......

Termin: 19-22.11.2018 | 21-24.01.2019 | 20-23.05.2019 | 17-20.06.2019 Nr szkolenia: 1700/O/18/19 Liczba godzin: 36 Cena: 135 zł (dla grupy od 4 osób promocyjna cena 110 zł od osoby) Adresaci: Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza lub innych osób posiadających wykształcenie co najmniej......

Termin: 23.11.2018| 06.02.2019| 11.04.2019 Nr szkolenia: 1775/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele placówek oświatowych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Sposoby pobudzania aktywności dzieci do prowadzenia systematycznych ćwiczeń nad poprawną wymową Treści kształcenia: Organizacja zespołów korekcyjnych i  pracy indywidualnej dla dzieci z ......

Termin: 07.11.2018 | 23.01.2019 | 11.04.2019 Nr szkolenia: 1717/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: Wyboru problemu  projektu dostosowanego do etapu edukacyjnego uczniów zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi Oceny wpływu......

Termin: 30.10.2018| 11.12.2018| 28.02.2019|23.05.2019 Nr szkolenia: 1756/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, uczniowie Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: posługiwania się technikami pamięciowymi Ćwiczenia na koncentrację, ćwiczenia relaksacyjne oraz pobudzających półkule mózgu (pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze) Treści......

Termin: do uzgodnienia Nr szkolenia: 1711/O/18/19 Liczba godzin: 6 (3+1+2) Cena: 130 zł Adresaci: wychowawcy przedszkolni i wczesnoszkolni, dzieci w wieku 4-8 lat, rodzice dzieci w wieku 4-8 lat. Forma zajęć: Szkolenie dla wychowawców, warsztaty interaktywne dla dzieci, wykład dla rodziców. Cele kształcenia: Zrealizowanie wymogów......

Termin: 27.11.2018| 16.01.2019| 02.04.2019 Nr szkolenia: 1732/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy itp. Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel w pracy nauczyciela Treści kształcenia: Funkcje tekstowe, daty, czasu itd.......

Termin: 28.11.2018| 13.03.2019| 06.06.2019 Nr szkolenia: 1759/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół  podstawowych oraz gimnazjalnych, pedagodzy, wychowawcy świetlic, ośrodków i różnych placówek dla dzieci Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Przedstawienie cech charakterystycznych dziecka z mutyzmem......

Termin: 14.11.2018 | 07.02.2019| 25.04.2019 Nr szkolenia: 1737/O/18/19 Liczba godzin: 5 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Przedstawienie możliwości terapii muzyką i ruchem w celu stymulowania twórczego myślenia i działania Umożliwienie dzieciom/ uczniom swobodniejszego i  pełniejszego wyrażania siebie Nawiązywanie......

Termin: 13.12.2018| 21.03.2019| 24.04.2019 Nr szkolenia: 1776/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele placówek oświatowych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Znaczenie muzyki w terapii logopedycznej Wykorzystywanie logorytmiki w terapii pedagogicznej Treści kształcenia: Logorytmika, jako nowa forma możliwości terapeutycznych, realizowanych z dziećmi z zaburzeniami mowy, zaburzeniami zachowania,......

Termin: 07.11.2018 | 23.01.2019| 15.05.2019 Nr szkolenia: 1739/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i  szkolni, pedagodzy, psycholodzy Forma zajęć: Konserwatorium, warsztaty Cele kształcenia: Specyfika pracy z dzieckiem niepełnosprawnym Stymulowanie i wykorzystanie potencjału twórczego dzieci Treści kształcenia: Teoria rozumienia potencjału twórczego dzieci Historia muzykoterapii......

Termin:  25.10.2018 | 06.12.2018 | 05.02.2019 | 30.05.2019 Nr szkolenia: 1709/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 130 zł Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, liderzy WDN, wizytatorzy i pracownicy samorządu terytorialnego, nauczyciele Forma zajęć: Wykład, warsztaty, praca z tekstem źródłowym Cele kształcenia: Doskonalenie wiedzy w zakresie sprawowania nadzoru......

Termin: 06.11.2018 | 19.12.2018| 14.02.2019| 03.04.2019 Nr szkolenia: 1733/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy itp. Forma zajęć: Warsztaty, ćwiczenia, prezentacja Cele kształcenia: Nabycie umiejętności wybrania najlepszych narzędzi komunikacyjnych do autoprezentacji Treści kształcenia: Autoprezentacja – jak wybrać......

Termin: 18.11.2018| 08.01.2019| 08.04.2019 Nr szkolenia: 1731/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Forma zajęć: Konserwatorium, warsztaty, wykład Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów w klasie Tworzenie programu i planu wychowawczego klasy Planowanie oddziaływań wychowawczych......

Termin: 25.10.2018| 13.12.2018| 24.01.2019| 24.04.2019 Nr szkolenia: 1755/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy oraz inne osoby zainteresowane problematyką Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Uświadamianie wagi projektowania edukacji opartej o wyniki najnowszych badań z  dziedziny neurobiologii i kognitywistyki Zapoznanie z zasadami......

Termin: 21.02.2018 | 23.05.2018 Nr szkolenia: 1623/O/16/17 Liczba godzin: 4 Cena: 90 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Kształtowanie umiejętności obiektywnego oceniania osiągnięć ucznia Treści kształcenia: Funkcje ocen w nauczaniu – uczeniu się/procesie edukacyjnym Kryteria formułowania oceny szkolnej Przedmiot oceny......

Termin: 23.10.2018 | 14.11.2018 | 05.02.2019 | 23.04.2019 Nr szkolenia: 1720/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, liderzy WDN Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności organizowania działalności samorządu szkolnego w  różnego typu placówkach zapoznanie z zasadami organizacyjno-prawnymi funkcjonowania samorządu......

Termin: 28.11.2018| 27.02.2019| 29.05.2019 Nr szkolenia: 1746/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, pielęgniarki szkolne, pracownicy świetlic Forma zajęć: Ćwiczenia, warsztaty Cele kształcenia: Rozpoznawanie przyczyn zaburzeń w zachowaniu uczniów Sposoby diagnozowania zaburzeń Przygotowanie do organizacji profilaktyki I i II rzędu na......

Termin: 16.10.2018 | 15.01.2019 | 18.04.2019 Nr szkolenia: 1701/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele i pracownicy oświaty Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności reagowania na zdarzenia wymagające konieczności pomocy przedmedycznej Treści kształcenia: Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podstawowe......

Termin: 30.10.2018 | 21.11.2018 | 27.02.2019  |  14.05.2019 | Nr szkolenia: 1723/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy Forma zajęć: Wykład, konwersatorium Cele kształcenia: Ułatwienie dzieciom z klas pierwszych adaptacji do środowiska szkolnego Treści kształcenia: Metody pracy ułatwiające adaptację dzieci do......

Termin: 24.10.2018 | 22.01.2019 | 13.06.2019 Nr szkolenia: 1716/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznania potrzeb wychowawczych klasy, zasad tworzenia programu i planu wychowawczego klasy, planowania oddziaływań wychowawczych i sposobów ich realizacji......

Termin: 23.10.2018 | 10.01.2019 | 05.06.2019 Nr szkolenia: 1706/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, liderzy WDN, nauczyciele Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Pogłębienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły (placówki oświatowej)......

Termin: 18.10.2018 | 05.12.2018| 06.03.2019| 29.05.2019 Nr szkolenia: 1734/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 115 zł (w cenę wliczone materiały do ćwiczeń) Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych, terapeuci i wszyscy zainteresowani Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Wzbogacenie warsztatu i świadomości plastycznej Wyposażenie w umiejętności......

Termin: 25.10.2018| 17.01.2019| 28.03.2019 Nr szkolenia: 1778/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych Forma zajęć: Konwersatorium, warsztat Cele kształcenia: Sposoby i metody postępowania z dziećmi / uczniami z zaburzeniami spowodowanymi życiem w rodzinie zastępczej, dysfunkcyjnej,......

Termin: 28.11.2018| 07.03.2019| 06.06.2019 Nr szkolenia: 1745/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności udzielenia pomocy uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej Treści kształcenia: Funkcjonowanie rodziny dysfunkcyjnej Rola, którą przyjmuje dziecko z rodziny dysfunkcyjnej Rozpoznawanie......

Termin: 05.03.2018 | 09.05.2019 Nr szkolenia: 1605/O/16/17 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla szkół i placówek oświatowych w ramach Funduszy Europejskich w 2015/16r. Nabycie umiejętności: pisania wniosków o dofinansowanie......

Termin: 13.11.2018 | 21.03.2019 | 11.06.2019 Nr szkolenia: 1724/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym, wspierające jego rozwój intelektualny i społeczny Stymulacja rozwoju intelektualnego z uwzględnieniem rozwoju myślenia twórczego, oryginalnego......

Termin:  14.11.2018 | 18.04.2019 Nr szkolenia: 1707/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, kadra kierownicza Forma zajęć: Konwersatorium, dyskusja i komentarze nad materiałami źródłowymi Cele kształcenia: Nabycie wiedzy dotyczącej aktów normatywnych regulujących prawa dziecka oraz ucznia Respektowanie i promocja dokumentów obligujących......

Termin:  11.10.2018 | 30.01.2019 | 16.05.2019 Nr szkolenia: 1704/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 125 zł Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, uczniowie. Forma zajęć: Wykład, konwersatorium. Cele kształcenia: Umiejętności i wiedza specjalisty–eksperta w zakresie Prawa Oświatowego z doświadczeniem wizytatora nadzorującego placówki oświatowe Treści kształcenia: Obowiązki i prawa nauczycieli w świetle......

Termin: 25.10.2018| 13.12.2018| 08.05.2019 Nr szkolenia: 1729/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Kształtowanie i rozwijanie osobowości wychowanka Odkrywanie własnego potencjału planowanie własnych konstruktywnych stylów życia Treści kształcenia: Proces......

Termin: 10.10.2018 | 14.12.2018 | 14.03.2019 Nr szkolenia: 1721/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności budowania poczucia wspólnoty grupowej, zaufania i otwartości w kontaktach interpersonalnych Nabycie umiejętności wykorzystania metod pracy z  grupą, sposoby......

Termin: 10.10.2018| 28.11.2018| 10.01.2019| 20.03.2019 Nr szkolenia: 1766/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący zarówno w przedszkolach, szkołach jak i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Pogłębienie wiedzy i umiejętności......

Termin: 25.10.2018| 05.12.2018| 28.03.2019 Nr szkolenia: 1762/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli Forma zajęć: Wykłady, ćwiczenia Cele kształcenia: Wspomaganie nauczyciela w umiejętnościach zrozumienia psychiki dziecka przedszkolnego na kolejnych etapach jego rozwoju Stymulowanie w kierunku kształtowania prawidłowych mechanizmów psychofizycznego rozwoju Treści kształcenia: Przedstawienie......

Termin: 17.10.2018| 29.11.2018| 24.01.2019| 25.04.2019 Nr szkolenia: 1747/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, rodzice Forma zajęć: Wykład, konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania mechanizmów kształtowania się zachować agresywnych u dzieci i młodzieży Profilaktyka i terapia zachowań agresywnych Wykorzystanie metod socjoterapeutycznych......

Termin: 25.10.2018| 10.01.2019| 16.05.2019 Nr szkolenia: 1765/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Logopedzi, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy szkolni, reedukatorzy Forma zajęć: Wykłady, warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie do zrozumienia specyfiki zaburzeń mowy u dzieci Nabycie umiejętności tworzenia efektywnych indywidualnych programów reedukacyjnych dla......

Termin: 29.11.2018| 24. 01. 2019| 14.03 2019| 13.06. 2019 Nr szkolenia: 1780O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich szkół, wychowawcy, pedagodzy szkolni, pracownicy PPP i  świetlic  terapeutycznych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie ze sposobami sprawnego rozwiązywania problemów wychowawczych Przygotowanie do......

Termin: 15.10.2018| 19.11.2018 | Nr szkolenia: 1503/O/15/16 Liczba godzin: 3 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy placówek,  nauczyciele wszystkich typów szkoł, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Nabycie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad ochrony danych osobowych. Nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji w której potrzebna......

Termin: 05.12.2018| 07.03.2019| 23.05.2019 Nr szkolenia: 1761/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zasady tworzenia tekstu narracyjnego przez dzieci w wieku przedszkolnym, Nabycie umiejętności określenia stopnia „ryzyka dysleksji”, uwzględniające działania czynników odpowiedzialnych za osiągnięcia w uczeniu......

Termin: 29.11.2018| 17. 01. 2019| 07.03.2019| 14.05.2018 Nr szkolenia: 1783/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania i definiowania emocji dziecka Oddziaływania na dziecko / ucznia z pozytywnym......

Termin:  11.10.2018 | 05.12.2018 | 06.02.2019 | 11.04.2019 Nr szkolenia: 1713/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele starający się o awans zawodowy Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z zadaniami, wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz procedurą uzyskania awansu zawodowego, przygotowanie do opracowania wniosku do awansu......

Termin: 08.11.2018| 14.03.2019| 25.04.2019 Nr szkolenia: 1758/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z metodą potęgowania rozwoju motorycznego i muzycznego dzieci, jaką jest rytmika Treści kształcenia: Kształcenie umiejętności odtwarzania rytmu, poczucia tempa, ekspresja ruchu, rozwijanie aparatu ......

Termin: 29.10.2018| 19.12.2018| 20.03.2019 Nr szkolenia: 1770/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele nauczania zintegrowanego, pedagodzy, rodzice uczniów klas I-III, nauczyciele szkół specjalnych oraz wszyscy zainteresowani nauczaniem tabliczki mnożenia nowymi metodami Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Praktyczne sposoby uczenia się tabliczki mnożenia......

Termin: 14.12.2018| 28.03.2018| 12.06.2019 Nr szkolenia: 1763/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Wykłady, ćwiczenia Cele kształcenia: Przyczyny i objawy zaburzeń emocjonalnych, uświadomienie wpływu tych zaburzeń na sukces szkolny Kształtowanie umiejętności postępowania z dziećmi nadpobudliwymi na terenie placówki oświatowej Treści......

Termin: 08.11.2018| 10.01.2019| 18.04.2019 Nr szkolenia: 1744/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie się ze współczesnymi środkami odurzającymi Umiejętność rozpoznania ucznia, który po nie sięga Treści kształcenia: Legalne substancje, którymi odurza......

Termin: 17.10.2018 Nr szkolenia: 1705/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 220 zł Adresaci: Nauczyciele, kadra kierownicza Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności prawidłowego konstruowania i nowelizacji statutu szkoły lub placówki w oparciu o aktualne przepisy prawne Treści kształcenia: Podstawy prawne tworzenia statutu szkół różnych......

Termin: 11.10.2018| 15.11.2018 | Nr szkolenia: 1503/O/15/16 Liczba godzin: 4 Cena: 140 zł Adresaci: Dyrektorzy placówek,  nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Zwrócenie uwagi na problem cyberprzemocy w społeczności szkolnej Nabycie umiejętności reagowania na akty cyberprzemocy. Nabycie......

Termin: 15.11.2018| 17.01.2019| 06.03.2019| 25.04.2019 Nr szkolenia: 1757/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Krótki wykład wprowadzający, warsztaty Cele kształcenia: Zaprezentowanie zabaw i ćwiczeń stanowiących tzw. profilaktykę logopedyczną dotyczącą wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Treści kształcenia: Gimnastyka buzi......

Termin: 08.11.2018 | 24.01.2019 | 09.05.2019 Nr szkolenia: 1714/O/18/19 Liczba godzin: 5 Cena: 130 zł Adresaci: Dyrektorzy placówek, nauczyciele wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego obiektywnego, kształtującego oceniania osiągnięć ucznia opracowanie zasad oceniania wykorzystanie wyników oceniania......

Termin: 15.11.2018 | 13.03.2019 | 05.06.2019 Nr szkolenia: 1710/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, oceny efektywności własnych działań w zakresie indywidualnych potrzeb ucznia Treści kształcenia: Koncepcja......

Termin: 11.10.2018| 06.12.2018| 11.04.2019 Nr szkolenia: 1749/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności automotywacji i motywowania innych Treści kształcenia: Definicja motywacji i automotywacji Prawa motywacji Pytania, które pozwolą odkryć ci własny potencjał Piramida potrzeb......

Termin: 24.10.2018 | 13.12.2018| 14.03.2019| 06.06.2019 Nr szkolenia: 1728/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, poprzez negocjacje Treści kształcenia: Zawarcie kontraktu w oparciu o podstawowe......

Termin: 18.10.2018 | 12.12.2018 | 17.01.2019| 27.03.2019| 23.05.2019 Nr szkolenia: 1738/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 130 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie uczestników z wybranymi tańcami regionalnymi Przygotowanie ich do wykorzystania tych umiejętności na lekcjach, w różnego rodzaju uroczystościach,......

Termin: 25.10.2018| 24.01.2019 | 16.05.2019 Nr szkolenia: 1736/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 130 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Ukazanie zajęć teatralnych, jako sposobu wspierania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży Prezentacja technik, które pomagają stymulować aktywność literacką......

Termin: 08.11.2018| 14.03.2019| 16.05.2019 Nr szkolenia: 1748/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności odreagowywania, radzenia sobie z  nadmiernym obciążeniem psychicznym i fizycznym Treści kształcenia: Stres fizjologiczny i psychologiczny – źródła stresu Przebieg......

Termin: 23.10.2018| 19.12.2018| 24.01.2019| 14.03.2019| 09.05.2019 Nr szkolenia: 1777/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych i świetlic środowiskowych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Wykorzystanie metod dramy i artterapii w pracy z grupami w różnym okresie szkolnym, zagrożonymi społecznie Przygotowanie do prowadzenia ćwiczeń......

Termin: 22.11.2018| 28.02.2019 | 08.05.2019 Nr szkolenia: 1740/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice, pedagodzy przedszkoli oraz nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlicy, placówek dla dzieci i młodzieży Forma zajęć: Wykład, konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z treściami dotyczącymi teoretycznych uwarunkowań terapii zajęciowej Umiejętność......

Termin: 11.10.2018| 13.12.2018| 23.05.2019 Nr szkolenia: 1751/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół Forma zajęć: Konwersatoria, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności technik szybkiego czytania z wykorzystaniem pamięci krótkotrwałej i długotrwałej Treści kształcenia: Trening pamięci krótkotrwałej i długotrwałej Mnemotechniki Metoda łańcuszkowa, lokalizacji, symboli Elementy......

Termin: 14.11.2018| 27.02.2019| 24.04.2019 Nr szkolenia: 1779/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 80 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych i świetlic środowiskowych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Sposoby kształtowania twórczego myślenia z wykorzystaniem prostych technik i przedmiotów codziennego użytku Treści kształcenia: Myślenie alternatywne oraz......

Termin: 21.10.2018| 23.01.2019|04.04.2019 Nr szkolenia: 1752/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, rodzice Forma zajęć: Wykład – konwersatorium z wykorzystaniem środków audio–video, dyskusja Cele kształcenia: Rozpoznawanie rodzajów niepełnosprawności Poznanie typów, metod i funkcji szkolnictwa specjalnego Akty normatywne w zakresie kształcenia specjalnego Treści kształcenia:......

Termin: 25.10.2018| 10.01.2019| 17.04.2019 Nr szkolenia: 1773/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice, nauczyciele Forma zajęć: Warsztaty, ćwiczenia Cele kształcenia: Rozpoznawanie dzieci z wadą słuchu Nabycie umiejętności wyboru stosowania specjalnych metod i ćwiczeń w edukacji  z dziećmi / uczniami niesłyszącymi i słabo słyszącymi Rozwijanie mowy dziecka z wadą......

Termin: 16.10.2018| 19.12.2018| 25.04.2019 Nr szkolenia: 1729/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozbudzania, kształtowania u siebie twórczego myślenia postrzeganie różnic w procesie myślenia Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie –......

Termin: 13.12.2018| 21.03.2019| 05.06.2019 Nr szkolenia: 1768/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, reedukatorzy Forma zajęć: Ćwiczenia wzbogacone metodami aktywnymi Cele kształcenia: Uświadomienie uczestnikom przyczyn problemów uczniów Przyczyny zależności między brakiem sukcesów dydaktycznych a niedostosowaniem społecznym i......

Termin: 24.10.2018 | 11.12.2018 | 21.03.2019 (inny termin do ustalenia po zebraniu grupy) Nr szkolenia: 1718/O/18/19 Liczba godzin: 6 Cena: 150 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum, oraz szkół ponadgimnazjalnych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Komputery , tablety jako narzędzie kultury współczesnej Poznanie sposobów......

Termin: 13.11.2018 | 07.03.2019 | 22.05.2019 Nr szkolenia: 1725/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności rozpoznawania stresu, przyczyn wypalenia zawodowego Treści kształcenia: Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela Czynniki stresujące Negatywne sposoby radzenia sobie......

Termin: 17.10.2018| 10.01.2019| 19.03.2019| 06.06.2019 Nr szkolenia: 1774/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół podstawowych oraz gimnazjum, pedagodzy, wychowawcy świetlic, ośrodków i różnych placówek dla dzieci Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych Określenie roli......

Termin: 25.10.2018| 23.01.2019| 10.04.2019 Nr szkolenia: 1764/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkolni, nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy szkolni Forma zajęć: Wykłady, warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie do zrozumienia specyfiki choroby układu nerwowego Nabycie umiejętności radzenia sobie z chorym dzieckiem w przedszkolu i szkole Organizacja doradztwa dla......

Termin: 25.10.2018| 09.01.2019| 22.05.2019 Nr szkolenia: 1769/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności diagnozowania zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego Metody pracy z dzieckiem oraz jego rodziną w zakresie zaburzeń zachowań Treści kształcenia: Sposoby......

Termin: 21.12.2018| 06.03.2019| 29.05.2019 Nr szkolenia: 1784/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Uświadomienie skutków uzależnienia od gier komputerowych, internetu, telewizji oraz przedstawienie innych ciekawych rozwijających sposobów zagospodarowania wolnego czasu......

Termin: 16.10.2018 | 10.01.2019 | 12.06.2019 Nr szkolenia: 1712/O/18/19 Liczba godzin: 5 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, wizytatorzy, kadra kierownicza Forma zajęć: Wykłady, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności zarządzania personelem administracyjno-technicznym i kadrą pedagogiczną w placówce oświatowej Treści kształcenia: Rekrutacja i selekcja pracowników......

Termin: 15.11.2018| 28.02.2019| 16.05.2019 Nr szkolenia: 1781/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Umiejętność doboru sposobów diagnozowania i postępowania z uczniami z zespołem ADHD oraz pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom Treści kształcenia: Zdefiniowanie problemu, diagnoza......

Termin: 07.11.2018| 17.01.2019| 09.05.2019 Nr szkolenia: 1767/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice nastolatków oraz nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół Forma zajęć: Warsztat z elementami wykładu Cele kształcenia: Umiejętności rozpoznawania uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi Charakterystyka ucznia z zaburzeniami emocjonalnymi  (specyfika objawów, elementarne......