SzkolenieDatyCena
Przemoc wśród uczniów – Agresji stop! 25.04.2019
110 zł netto/os. -100
Artterapia w pracy pedagogicznej 10.04.2019
125 zł netto/os. -100
Proces kształtowania tożsamości w okresie adolescencji 08.05.2019
110 zł netto/os. -100
Bajkoterapia jako forma pracy z dziećmi młodszymi 13.06.2019
28.03.2019
115 zł netto/os. -100
Bezpieczeństwo dziecka / ucznia w Sieci – uzależnienie młodego człowieka od komputera i Internetu 07.05.2019
110 zł netto/os. -100
Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami 11.04.2019
100 zł netto/os. -100
Ćwiczenia i zabawy ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie 09.05.2019
100 zł netto/os. -100
CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ 08.10.2019
12.11.2019
135 zł netto/os. -100
CYBERTERRORYZM 09.10.2019
13.11.2019
130 zł netto/os. -100
Środki legalne i zabronione – czym odurza się młodzież? 18.04.2019
110 zł netto/os. -100
Dyskalkulia 24.04.2019
110 zł netto/os. -100
Dysleksja – ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie 10.04.2019
140 zł netto/os. -100
DZIECKO Z CUKRZYCĄ W PLACÓWCE EDUKACYJNEJ 18.04.2019
210 zł netto/os. -100
System, zasady i rodzaje oceniania. Pomiar osiągnięć ucznia. 09.05.2019
135 zł netto/os. -100
Gry i zabawy integracyjne 28.03.2019
120 zł netto/os. -100
Integracja sensoplastyczna 18.04.2019
150 zł netto/os. -100
Autoprezentacja drogą do sukcesu – rozwój kompetencji komunikacyjnych uczniów 24.04.2019
100 zł netto/os. -100
Pomoc uczniom pozbawionym opieki rodziców 28.03.2019
100 zł netto/os. -100
Procesy grupowe w klasie – budowanie więzi wśród uczniów 100 zł netto/os. -100
Zaburzenia i choroby układu nerwowego dzieci młodszych 10.04.2019
110 zł netto/os. -100
Kod kolorów w nauczaniu 13.06.2019
120 zł netto/os. -100
Kurs BHP – kurs okresowy dla nauczycieli i pracowników administracji 2018/2019r. do indywidualnego ustalenia
120 zł netto/os. -100
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży 13.06.2019
28.05.2019
125 zł netto/os. -100
Kurs na wychowawcę wypoczynku 17-20.06.2019
20-23.05.2019
135 zł netto/os. -100
Logopedia na wesoło 11.04.2019
125 zł netto/os. -100
Metody aktywizujące pracę ucznia – projekt w praktyce szkolnej 11.04.2019
105 zł netto/os. -100
Mnemotechniki (ćwiczenia i zabawy rozwijające pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze) 23.05.2019
105 zł netto/os. -100
Modelowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród dzieci w wieku 4-8 lat (pakiet szkoleniowy dla wychowawców, dzieci i rodziców) do uzgodnienia
130 zł netto/os. -100
Emisja i higiena głosu – warsztaty 16.05.2019
120 zł netto/os. -100
MS Excel w pracy nauczyciela 02.04.2019
125 zł netto/os. -100
MUTYZM – CO TO JEST I JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM MUTYSTYCZNYM 06.06.2019
135 zł netto/os. -100
Muzyka jako element relaksacji – formy stymulowania potencjału twórczego dzieci 25.04.2019
120 zł netto/os. -100
Muzyka w terapii logopedycznej 24.04.2019
125 zł netto/os. -100
Muzykoterapia jako sposób porozumiewania się i współodczuwania dzieci / uczniów niepełnosprawnych. Stymulowanie ich rozwoju 15.05.2019
120 zł netto/os. -100
Nadzór pedagogiczny w świetle przepisów MEN 30.05.2019
130 zł netto/os. -100
Nauczyciel na zebraniach – sztuka wystąpień publicznych 03.04.2019
110 zł netto/os. -100
Nauczyciel przedmiotu jako wychowawca 08.04.2019
120 zł netto/os. -100
Neurodydaktyka – uczenie przyjazne dla mózgu 24.04.2019
110 zł netto/os. -100
Ocenianie szkolne a potrzeby rozwojowe uczniów 23.05.2019
90 zł netto/os. -100
Opiekun Samorządu Uczniowskiego w szkole 23.04.2019
100 zł netto/os. -100
Alternatywne zajęcia pozalekcyjne 11.04.2019
90 zł netto/os. -100
Patologia społeczna na terenie szkoły: przyczyny, objawy, zapobieganie 29.05.2019
135 zł netto/os. -100
Pierwsza pomoc przedmedyczna 18.04.2019
120 zł netto/os. -100
Pierwszak w szkole wyzwaniem dla nauczyciela 14.05.2019
27.02.2019
100 zł netto/os. -100
Planowanie pracy i doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela 13.06.2019
110 zł netto/os. -100
Planowanie rocznej pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w szkole 05.06.2019
125 zł netto/os. -100
PLASTYKA – NIETYPOWE TECHNIKI 29.05.2019
115 zł netto/os. -100
Pomoc uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej 06.06.2019
115 zł netto/os. -100
Pozyskiwanie funduszy unijnych dla szkoły do 2020 roku 09.05.2019
120 zł netto/os. -100
Praca edukacyjna z dzieckiem/uczniem zdolnym – trening twórczego myślenia 11.06.2019
110 zł netto/os. -100
Prawa dziecka w placówkach oświatowych 18.04.2019
100 zł netto/os. -100
Prawa, obowiązki nauczycieli i uczniów w świetle przepisów prawa oświatowego po 1 września 2017 16.05.2019
125 zł netto/os. -100
Prawo oświatowe, Kodeks pracy w oświacie. Zmiany przepisów i ich interpretacja po wprowadzeniu reformy 09.05.2019
120 zł netto/os. -100
Konstruowanie autorskiego programu nauczania 06.06.2019
120 zł netto/os. -100
Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 20.03.2019
120 zł netto/os. -100
Przedszkolak ma swoją osobowość – poznajmy ją 28.03.2019
100 zł netto/os. -100
Relaksacyjne metody ruchowo – dotykowe w logopedii i reedukacji 16.05.2019
110 zł netto/os. -100
Resocjalizacja ucznia niedostosowanego społecznie 13.06.2019
135 zł netto/os. -100
RODO W SZKOLE W PRAKTYCE 15.10.2019
19.11.2019
120 zł netto/os. -100
Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży 14.05.2019
115 zł netto/os. -100
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela 11.04.2019
100 zł netto/os. -100
Rytmika – ćwiczenia i zabawy 25.04.2019
120 zł netto/os. -100
Sposób na tabliczkę mnożenia 10.04.2019
100 zł netto/os. -100
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się u dzieci 23.05.2019
115 zł netto/os. -100
Sposoby postępowania z dziećmi nadpobudliwymi 12.06.2019
100 zł netto/os. -100
Statut placówki oświatowej 17.10.2019
220 zł netto/os. -100
STOP CYBERPRZEMOCY – JAK PRZECIWDZIAŁAĆ? 10.10.2019
14.11.2019
140 zł netto/os. -100
Wypalenie zawodowe i stres – sposoby przeciwdziałania 22.05.2019
115 zł netto/os. -100
Stymulacja językowa przedszkolaków 25.04.2019
-100
Stymulacja językowa przedszkolaków 25.04.2019
120 zł netto/os. -100
Szkoła promująca zdrowie 05.06.2019
100 zł netto/os. -100
Szkolenia oświatowe -100
Sztuka motywowania uczniów 11.04.2019
105 zł netto/os. -100
Sztuka negocjacji i rozwiązywania konfliktów 06.06.2019
110 zł netto/os. -100
Tańce regionalne – układy taneczne do wykorzystania na uroczystościach i imprezach szkolnych 23.05.2019
130 zł netto/os. -100
Teatr szkolny 16.05.2019
135 zł netto/os. -100
Techniki relaksacyjne jako odpowiedź na stres i zmęczenie fizyczne 16.05.2019
105 zł netto/os. -100
Terapia poprzez taniec i ruch 09.05.2019
110 zł netto/os. -100
Terapia zajęciowa jako forma twórczej ekspresji 08.05.2019
110 zł netto/os. -100
Trening pamięci z elementami szybkiego czytania 23.05.2019
115 zł netto/os. -100
Trening twórczego myslenia na co dzień 24.04.2019
95 zł netto/os. -100
Uczeń niepełnosprawny w środowisku szkolnym 04.04.2019
100 zł netto/os. -100
Uczeń z wadą słuchu w środowisku szkolnym i przedszkolnym 17.04.2019
110 zł netto/os. -100
Warsztaty pozytywnego i twórczego myślenia 25.04.2019
100 zł netto/os. -100
„Widzę, że masz problem” czyli jak pomóc uczniowi z zaburzeniami emocji 09.05.2019
110 zł netto/os. -100
Wspieranie trudnego ucznia w karierze szkolnej 05.06.2019
130 zł netto/os. -100
Wykorzystanie multimediów w procesie edukacyjnym 21.03.2019
150 zł netto/os. -100
Zabawa i ruch w pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi 06.06.2019
100 zł netto/os. -100
Dziecko / uczeń depresyjno i lękowy – oddziaływania wychowawcze i terapeutyczne 105 zł netto/os. -100
Zaburzenia zachowania i zagrożenie niedostosowaniem społecznym – metody pracy z uczniem z orzeczeniem 22.05.2019
100 zł netto/os. -100
Zagrożenia uczniów w szkole i w domu 29.05.2019
135 zł netto/os. -100
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w placówce oświatowej 12.06.2019
120 zł netto/os. -100
Zespół ADHD – diagnozowanie i terapia 16.05.2019
100 zł netto/os. -100

Print Friendly, PDF & Email