kliknij, aby poznać daty
TitleCategoriesTags
KADRY I PŁACEStudia Podyplomowe, 2018-01-10 10:11:50
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEStudia Podyplomowe2017-06-01 11:08:16
WYCHOWANIE FIZYCZNEStudia Podyplomowe, 2017-06-01 11:01:34
HISTORIAStudia Podyplomowe, 2017-06-01 10:24:27
GEOGRAFIAStudia Podyplomowe, 2017-02-01 11:46:35
SZKOŁA TRENERÓW – DYPLOMOWANY TRENERStudia Podyplomowe2016-08-11 13:41:04
BIOLOGIA I GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELIStudia Podyplomowe, 2016-08-11 13:18:09
RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIAStudia Podyplomowe, 2016-08-11 12:16:08
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNEStudia Podyplomowe2016-08-11 11:29:43
NEURODYDAKTYKA Z ELEMENTAMI TUTORINGU I MENTORINGUStudia Podyplomowe, 2016-02-04 08:43:25
BIOLOGIAStudia Podyplomowe, 2016-02-04 08:33:28
INFORMATYKAStudia Podyplomowe, 2016-02-03 14:09:34
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEStudia Podyplomowe, 2016-02-03 14:03:51
PLASTYKA , WIEDZA O KULTURZE – ORGANIZACJA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCHStudia Podyplomowe2016-01-13 13:31:14
BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWAStudia Podyplomowe, 2015-04-27 10:51:54
TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMIStudia Podyplomowe, 2015-04-16 12:49:48
DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNAStudia Podyplomowe, 2014-07-24 11:50:43
PEDAGOGIKA PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJStudia Podyplomowe, 2014-07-24 11:47:58
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄStudia Podyplomowe2014-07-24 11:38:10
LOGOPEDIAStudia Podyplomowe, 2014-07-24 11:34:25
SURDOPEDAGOGIKAStudia Podyplomowe2014-07-24 11:30:30
TYFLOPEDAGOGIKAStudia Podyplomowe2014-07-24 11:26:55
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMIStudia Podyplomowe2014-07-24 10:49:49
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄStudia Podyplomowe2014-07-22 12:06:54
Studia podyplomoweAktualności, Studia Podyplomowe2013-04-09 11:17:54