Specjalista ds. Personalnych (HR) z elementami treningu interpersonalnego

Specjalista ds. Personalnych (HR) z elementami treningu interpersonalnego

Termin: 24-25.04.2019| 22-23.05.2019 | 19-20.06.2019
Liczba godzin: 30 godzin dydaktycznych
Cena: 400 zł (osoby indywidualne)
800 zł (osoby delegowane z firm)
Cel szkolenia:
Każdy uczestnik szkolenia wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu prawa pracy i jego wymiaru praktycznego dla zarządzania firmą, pozna regulacje obowiązujące od momentu rekrutacji pracownika do momentu rozwiązania umowy o pracę i ewentualnego sporu sądowego. Znajomość przepisów i zasad ich stosowania pozwala wyeliminować błędy i tym samym uchronić się przed potencjalnymi roszczeniami pracowników.
Program szkolenia:
 1. Firma:
  • Status prawny i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, urzędu itd.
  • Regulaminy wewnętrzne, struktura pionów i komórek funkcjonalnych.
 • Obieg dokumentacji wewnętrznej firmy, tworzenie i klasyfikacja dokumentów, archiwizowanie, niszczenie, uprawnienia organów zarządczych firmy do składania oświadczeń woli, m.in. w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników.
 1. Podstawowe zasady prawa pracy:
  • Kodeks pracy, rozporządzenia, Układ zbiorowy pracy, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania.
 • Równość w zatrudnianiu, kontrola przestrzegania prawa pracy
 1. Nawiązanie stosunku pracy:
  • Stosunek pracy – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie rekrutacji (ochrona danych osobowych, badania lekarskie, szkolenia bhp).
 • Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę.
  1. Zatrudnianie cudzoziemców, w tym obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 1. Rozwiązywanie umów o pracę:
  • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
  • Wypowiedzenie umowy o pracę.
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tj. w trybie dyscyplinarnym).
  • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
  • Rozwiązanie umowy z upływem terminu, na który została zawarta.
  • Wygaśnięcie umowy.
 • Rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
 1. Wynagradzanie pracowników:
  • Zasady wynagradzania.
  • Termin wypłaty wynagrodzenia.
  • Ochrona wynagrodzenia za pracę (potrącenia z wynagrodzenia).
 • Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian.
  1. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność materialna pracowników.
 1. Czas pracy:
  • Systemy czasu pracy
  • Urlopy pracownicze: wypoczynkowy, macierzyński i wychowawczy, inne – wymiar, zasady naliczania
  • Obliczanie wymiaru czasu pracy
  • Czas pracy kierowców
  • Dyżur
  • Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, niedziele i święta
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Lista płac
  1. Zatrudnianie młodocianych.
 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
  • Zasady tworzenia funduszu
  • Świadczenie urlopowe.
  • Regulamin ZFŚS.
  • Komisja Socjalna.
 • Przedstawiciel pracowników.
  1. Psychologia pracy. Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów. Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych – trening.
 1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
Miejsce: Sale wykładowe „Centrum IB”, ul. św. Filipa 7/8

zapisy
Print Friendly, PDF & Email