Sekretariat jako Biuro Zarządu

Sekretariat jako Biuro Zarządu

Termin:  23-24.11.1017| 5-6.12.1017 |16-17.01.2018 | 1-2.02.2018 | 8-9.03.2018 | 12-13.04.2018 | 8-9.05.2018 | 12-13.06.2018
Cena: 810 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Aspekty prawne funkcjonowania spółki kapitałowej:

 • Najnowsze zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych
 • Obowiązki rejestrowe – zasady składania wniosków do KRS; zmiana niektórych przepisów ustawy
 • Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja
 • Zasady powoływania i zatrudniania członków Zarządu
 • Umowy, statuty, akty założycielskie, akty komercjalizacji
 • Regulaminy funkcjonujące w spółce
 • Zasady zawierania umów z członkami Zarządu
 • Zasady podejmowania uchwał przez organy spółki

2. Obowiązki, uprawnienia i zadania biura Zarządu:

 • Biuro Zarządu jako komórka organizacyjna posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Rola Biura Zarządu w przygotowaniach posiedzeń Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 • Rola Biura Zarządu w podejmowaniu uchwał przez organy spółki
 • Zadania Biura Zarządu w zakresie budowania i wzmacniania wizerunku firmy

3. Rola sekretariatu w strukturze spółki:

 • podstawowe zadania i obszary współpracy,
 • sekretariat a Biuro Zarządu i jego funkcje
 • odbiorcy usług, misja i odpowiedzialność

4. Dokumenty organizacyjne niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Biura Zarządu:

 • Dokumentacja organów spółki z o.o. i spółki akcyjnej
 • Protokoły Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników
 • Protokoły Zarządów i Rad Nadzorczych
 • Wzory dokumentów – zasady wypełniania
 • Dokumenty poufne – ochrona informacji niejawnych (zarządzanie bezpieczeństwem informacji)

5. Dokumentowanie pracy Zarządu oraz innych organów spółki:

 • Nadzór nad prawidłowością dokumentacji
 • Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów spółki kapitałowej

6. Obieg dokumentów (zwykły i elektroniczny) w pracy Biura Zarządu:
a) „wewnętrzny” obieg dokumentów

 • organy spółki kapitałowej – relacje, podział kompetencji i dostępności dokumentów
 • wspólnicy w spółkach osobowych – dostęp wspólnika do dokumentów
 • kształtowanie treści dokumentu „obiegu wewnętrznego”

b) „zewnętrzny” obieg dokumentów
– znaczenie dokumentu z uwagi na treść – problematyka czynności prawnych (np.: umów)

 • forma czynności prawnej
  • decydująca o ważności czynności
  • dla celów dowodowych – skutki procesowe niezachowania tej formy, zastosowanie w stosunkach profesjonalnych
  • dla wywołania szczególnych skutków prawnych
  • dopuszczalność umownego zastrzeżenia dokonywania czynności w określonej formie i jego skutki prawne
 • forma czynności następczych – wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od umowy
 • aneksowanie
  • ustalanie treści dokumentu – treść główna, załączniki, uzupełnienia
  • wykładnia treści dokumentu
  • szczególne wymogi dotyczące treści dokumentów wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych

7. Rola i kompetencje Kierownika Biura Zarządu:

 • Metody dowodzenia Biurem Zarządu
 • Delegowanie zadań w Biurze Zarządu

8. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w pracy Biura Zarządu (wirtualne formy Zgromadzenia Wspólników):
9. Strategie działania Biura Zarządu w obliczu kryzysu:
10. Przepływ pracy – Workflow:

 • Omówienie systemu Workflow
 • Sposób przepływu dokumentów pokazany na przykładach.
 • Narzędzia komputerowego wspomagania tworzenia procesów workflow.

 


zapisy [printfriendly]