Prawa dziecka w placówkach oświatowych

Prawa dziecka w placówkach oświatowych

Termin:  18.04.2019 Nr szkolenia: 1707/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, kadra kierownicza
Forma zajęć: Konwersatorium, dyskusja i komentarze nad materiałami źródłowymi
Cele kształcenia:
  • Nabycie wiedzy dotyczącej aktów normatywnych regulujących prawa dziecka oraz ucznia
 • Respektowanie i promocja dokumentów obligujących do przestrzegania praw dziecka w szkołach i placówkach
Treści kształcenia:
  • Dziecko – definicje prawne i literackie
  • Szkoła (placówka oświatowa), nauczyciele i wychowawcy w oczach dzieci
  • Prawo – szczegółowa analiza aktów normatywnych: Karta Praw i Wolności Człowieka,  Konstytucja RP, Konwencja o prawach dziecka, ustawa o systemie oświaty, uchwała sejmu RP „Karta Osób Niepełnosprawnych”, rozporządzenia MEN, pisma i interpretacje, statut szkoły, placówki oświatowej
  • Czego najbardziej boję się w szkole (ćwiczenia): jako nauczyciel, gdybym był uczniem, wychowankiem – anonimowa ankieta uczestników z analizą
  • Prawo do bezpieczeństwa ucznia (wychowanka) i nauczyciela (wychowawcy) – również w świetle Kodeksu Postępowania Karnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
  • Procedury postępowania nauczycieli i wychowawców oraz pedagogów w sytuacjach zagrożenia dziecka zgodnie z wytycznymi MEN oraz procedurami organów państwowych
 • Interakcje nauczyciel – uczeń – równość podmiotów wobec prawa
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki.)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: