Praktyczne stosowanie prawa pracy dla kadrowców

Praktyczne stosowanie prawa pracy dla kadrowców

Termin:  10-11.04.2018| 17-18.05.2018 | 19-20.06.2018
Liczba godzin: 21 godzin dydaktycznych
Cena: 290 zł (osoby indywidualne)
490 zł netto (osoby delegowane z firm)
Program szkolenia:
1. Przepisy ogólne – wybrane zagadnienia prawa pracya) Nadzór i kontrola postrzegania prawa pracy. Związki zawodowe i załogi pracownicze
b) Wybór właściwej umowy o pracę:

 • zawarcie umowy,
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia,
 • uprawnienia pracodawcy (i pracownika) w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracownika (pracodawcę) umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • wygaśnięcie umowy o pracę,
 • ustalenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

2. Obowiązki pracodawcy i pracownika:

 • zakaz konkurencji,
 • regulamin pracy,
 • nagrody i wyróżnienia,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna i materialna pracowników,
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy i za mienie powierzone pracownikowi.

3. Orzecznictwa Sądu Najwyższego.
4. Wymiar i rozkład czasu pracy.
5. Zatrudnianie obcokrajowców.
6. Higiena pracy i przepisy BHP.
7. Interpretacje KP i orzecznictwo sądowe – omówienie i analiza przypadków.
8. Dokumentacja stosunku pracy – akta osobowe pracowników:
a) Obowiązek pracodawcy prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz odpowiedzialność za jego naruszenie.
b) Podstawy prawne zakładania akt osobowych pracowników, zasady ich prowadzenia i archiwizowania.
c) Dokumenty składane w dziale kadr przez osobę zainteresowana zatrudnieniem.
9. Dokumentacja zawarcia umowy o pracę:

 • umowa o pracę a zakres czynności pracownika,
 • oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z regulaminem pracy, przepisami BHP oraz tajemnicą zawodową.

10. Kompletowanie dokumentacji kadrowej w czasie trwania stosunku pracy.
11. Dokumentacja rozwiązania umowy o pracę:

 •  potwierdzenie wygaśnięcia umowy o pracę,
 • świadectwo pracy,
 • wzory dokumentów.

12. Uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy


zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email