PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: październik 2019 r. – styczeń 2021 r., marzec 2020 r. – czerwiec 2021 r.

 

             PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CENA: 2900 zł

Cel:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz rynku, a także wybranych zagadnień z dziedziny komunikacji interpersonalnej i technik negocjacyjnych. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).
Adresaci:
Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Rola przedsiębiorczości i elementarne pojęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości
 • Gospodarka rynkowa i powiązania między jej podmiotami
 • Rola państwa w procesach gospodarczych
 • Rola pieniądza i rynków finansowych w gospodarce, funkcjonowaniu przedsiębiorstw i życiu człowieka
 • Podatki i wybrane elementy prawa podatkowego
 • Ubezpieczenia w działalności gospodarczej i życiu człowieka
 • Rynek pracy
 • Kariera zawodowa,poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna
 • Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
 • Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 • Procedury rejestracji i likwidacji działalności gospodarczej
 • Biznesplan
 • Etyka w biznesie
 • Innowacyjne modele biznesowe
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Rola marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • Technologie informatyczne w nauczaniu przedsiębiorczości
 • Dydaktyka oraz metodyka podstaw przedsiębiorczości
 • Praktyka pedagogiczna w ramach nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania Podstaw przedsiębiorczości.

 

Czas trwania:
3 semestry, 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk.

Print Friendly, PDF & Email