Planowanie pracy i doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela

Planowanie pracy i doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela

Termin: 04.10.2017 | 19.01.2018 | 13.06.2018 Nr szkolenia: 1716/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Cele kształcenia:
 • Nabycie umiejętności rozpoznania potrzeb wychowawczych klasy, zasad tworzenia programu i planu wychowawczego klasy, planowania oddziaływań wychowawczych i sposobów ich realizacji
 • Nabycie umiejętności w zakresie sposobów planowania pracy wychowawczej i  jej ewaluacji, poznanie metod przydatnych w  pracy wychowawczej w klasie oraz doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
Treści kształcenia:
 • Sposoby rozpoznawania potrzeb wychowawczych klasy
 • Zasady tworzenia programu i planu wychowawczego klasy
 • Planowanie oddziaływań wychowawczych i sposoby ich realizacji
 • Wychowawca klasy – spotkanie nauczycieli z rodzicami
 • Dialog nauczycieli z rodzicami – spotkanie rady pedagogicznej
 • Diagnozowanie i planowanie oddziaływań wychowawczych
 • Techniki mediacji i rozwiązywania konfliktów
 • Dokumentowanie pracy wychowawczej
 • Kryteria doboru metod przydatnych w pracy wychowawczej
 • Organizowanie współpracy z rodzicami
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]