Planowanie pracy i doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela

Planowanie pracy i doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela

Termin: 13.06.2019 Nr szkolenia: 1716/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności rozpoznania potrzeb wychowawczych klasy, zasad tworzenia programu i planu wychowawczego klasy, planowania oddziaływań wychowawczych i sposobów ich realizacji
 • Nabycie umiejętności w zakresie sposobów planowania pracy wychowawczej i  jej ewaluacji, poznanie metod przydatnych w  pracy wychowawczej w klasie oraz doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
Treści kształcenia:
  • Sposoby rozpoznawania potrzeb wychowawczych klasy
  • Zasady tworzenia programu i planu wychowawczego klasy
  • Planowanie oddziaływań wychowawczych i sposoby ich realizacji
  • Wychowawca klasy – spotkanie nauczycieli z rodzicami
  • Dialog nauczycieli z rodzicami – spotkanie rady pedagogicznej
  • Diagnozowanie i planowanie oddziaływań wychowawczych
  • Techniki mediacji i rozwiązywania konfliktów
  • Dokumentowanie pracy wychowawczej
  • Kryteria doboru metod przydatnych w pracy wychowawczej
 • Organizowanie współpracy z rodzicami
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Tags: