O FIRMIE

Instytut Nowoczesnego Biznesu i Magazyn Przedsiębiorców

EUROPEJSKA FIRMA


Przyznały CENTRUM IB Sp. z o.o. tytuł

– EFEKTYWNA FIRMA `2014 –

Dorobek i strategia Spółki

Firma „CENTRUM IB” Sp. z o.o. funkcjonuje od 1997 roku.

Realizujemy programy podwyższania kwalifikacji kadr zarządzających oraz pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Zajmujemy się rozwojem personalnym w związku z postępem technicznym, technologicznym, organizacyjnym, wdrożeniami, podwyższaniem efektywności i jakości pracy,

wzrostem konkurencyjności oraz ze zmieniającymi się dynamicznie uregulowaniami prawnymi.


Głównym obszarem naszej działalności są szkolenia kadry kierowniczej z tematyki nowatorskich metod zarządzania, psychologii kierowania, zasobów ludzkich.

Szkolenia prawne w zakresie prawa: pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego, uwarunkowań związanych z restrukturyzacją i przekształcaniem podmiotów gospodarczych,

zasad udzielania zamówień publicznych, windykacji wierzytelności, kodeksu spółek handlowych, prawnych aspektów ochrony środowiska,

czynności zarządczych w obrocie gospodarczym, zagadnień przygotowania i przeprowadzania negocjacji oraz zawierania umów, regulacji dot. rękojmi i gwarancji, kontroli finansowej, systemów finansowych i rachunkowości, pozyskiwania środków pomocowych z funduszy UE na działalność przedsiębiorstw.


Większość kursów realizowana jest w oparciu o przygotowane przez naszych ekspertów i trenerów programy autorskie, które są stale udoskonalane w związku ze zmieniającymi się wymaganiami i standardami.

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. jest organem założycielskim Ośrodka Doskonalenia Ustawicznego Centrum IB ze statusem niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli,

zajmującej się nadawaniem kwalifikacji, szkoleniem i doskonaleniem oświatowej kadry kierowniczej, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego oraz nauczycieli.


Od roku 1998 zgodnie z wymogami MEN regularnie prowadzimy kształcenie ustawiczne kadr oświatowych związane z reformą szkolnictwa.

Realizujemy kursy kwalifikacyjne (na podstawie zgody udzielanej przez Ministra Edukacji lub Małopolskiego Kuratora Oświaty)

przygotowujące do pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej lub nadające nowe kwalifikacje niezbędne do kontynuowania pracy w oświacie oraz szkolenia związane z awansem zawodowym nauczycieli.


W ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Ustawicznego szkolimy rocznie około 1000 pracowników oświaty.

Od początku istnienia we wszystkich formach wzięło udział około 45 tysięcy osób.

KONCEPCJA OŚRODKA DOSKONALENIA USTAWICZNEGO

CENTRUM IB Sp. z o.o.

1) “OŚRODEK DOSKONALENIA USTAWICZNEGO Centrum IB” Sp. z o.o. działa na podstawie wpisu do rejestru Małopolskiego Kuratora Oświaty Nr KO IV OK. 1 021/12/2001 z dnia 5 marca 2001 roku.

2) Ośrodek realizuje zadania statutowe w zakresie organizowania i prowadzenia działalności oświatowej dla nauczycieli i osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pełniących nadzór pedagogiczny w jednostkach samorządowej i centralnej administracji oświatowej.

3) Ośrodek Doskonalenia Ustawicznego “Centrum IB” Sp. z o.o. działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. ( Dz.U. 2009r. Nr.200, poz. 1537) W sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego.

4) Ośrodek Doskonalenia Ustawicznego “Centrum IB” Sp. z o.o. jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.

5) Organem prowadzącym dla ośrodka jest: “Centrum IB” Sp z o.o. w Krakowie, ul. św. Filipa 7.

6) Nadzór pedagogiczny nad działalnością ośrodka sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

7) Ośrodek jest wpisany do ewidencji prowadzonej przez Województwo Małopolskie.

CELE I ZADANIA OŚRODKA

I. Ośrodek realizuje cele i zadania

zgodnie z przepisami dotyczącymi placówek doskonalenia nauczycieli,

a w szczególności:


1) zaspokaja potrzeby środowiska oświatowego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej,

2) przygotowuje i realizuje programy doskonalenia zawodowego nauczycieli, przygotowuje i realizuje programy kształcenia ustawicznego dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz pracowników samorządu terytorialnego spełniających warunki Karty Nauczyciela Art. 1 pkt. 1 i 2.,

3) organizuje różnorodne formy współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i placówek,

4) organizuje oraz prowadzi szkolenia i doskonalenie w różnych formach pozaszkolnych,

5) przeprowadza badania w zakresie efektywności nauczania i diagnozowania jakości pracy szkół i placówek,

6) organizuje działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,

7) wdraża nowoczesne formy, metody i techniki nauczania,

8) przygotowuje odpowiednie programy, materiałyipomoce dydaktyczne dla nauczycieli,

II. Realizację celów i zadań ośrodek uzyskuje poprzez:


1) prace koncepcyjne dotyczące zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia

2) udzielanie konsultacji

3) organizowanie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela

4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i kursów doskonalenia dla nauczycieli oraz osób zajmujących stanowiska w nadzorze pedagogicznym,

5) prowadzenie dla nauczycieli za zgodą ministra kursów kwalifikacyjnych, przygotowujących do pracy edukatorskiej,

6) prowadzenie kursów pedagogicznych dla nauczycieli, nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, nauczycieli poszerzających swoje kwalifikacje zawodowe o drugi przedmiot oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ,

7) organizowanie samokształcenia kierowanego i innych form edukacji dla kadrykierowniczej oświaty,

8) współpracę z uczelniami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi,

9) wydawanie przez ośrodek materiałów szkoleniowych oraz innych opracowań,niezbędnych do nowoczesnego kształcenia i dokształcania dorosłych.

III. Ośrodek obejmuje swoim zasięgiem teren całej Rzeczypospolitej Polskiej.


Od roku 2011 „CENTRUM IB” Sp. z o.o. jest organem założycielskim Placówki Kształcenia Ustawicznego Centrum IB,

która realizuje formy doskonalenia i dokształcania dorosłych. Organizowane tu kursy i seminaria w różnych obszarach tematycznych przygotowują do pracy na nowych stanowiskach w administracji, w biznesie i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Od roku 2004 zajmujemy się pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej.

W ramach szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowano kompleksowo klika projektów w zakresie technologii informacyjnych, doskonalenia umiejętności osobistych i zawodowych, podwyższania kwalifikacji i kompetencji.

W 2007 roku zostaliśmy laureatami konkursu Ministra Rozwoju Regionalnego „Dobre praktyki EFS” i otrzymaliśmy tytuł „Najlepsza Inwestycja w Człowieka”.

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz wszystkie konieczne uprawnienia niezbędne dla całości prowadzonych kursów i szkoleń.

Print Friendly, PDF & Email