Księgowość komputerowa

Księgowość komputerowa

Termin: 4-7.04.2019 | 20-23.05.2019| 3-6.06.2019 |
Liczba godzin: 50 godzin dydaktycznych
Cena: 925 zł netto/os.
Program szkolenia

1. Rachunkowość przedsiębiorstw (30 godzin).

  • Podstawowe wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych:
   • podstawy prawne;
   • zasady, funkcje rachunkowości;
   • wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • Charakterystyka środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia:
   • środki gospodarcze;
   • źródła pochodzenia środków gospodarczych;
   • bilansowanie środków gospodarczych;
   • zmiany w stanie aktywów i pasywów;
   • wyniki działalności, klasyfikacja, ujęcie księgowe.
  • Charakterystyka kont księgowych:
   • rodzaje kont księgowych i ich funkcjonowanie;
   • konta niebilansowe, zasady działania;
   • kontrola prawidłowości księgowań;
   • dzielenie i łączenie kont.
  • Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe:
   • zasady obrotu pieniężnego;
   • rodzaje środków pieniężnych i ich ewidencja;
   • krótkoterminowe aktywa finansowe i ich ewidencja.
  • Ewidencja rozrachunków:
   • klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków;
   • rozrachunki z pracownikami;
   • rozrachunki z kontrahentami;
   • rozrachunki z tytułu VAT;
   • rozrachunki publiczno-prawne;
   • zasady ewidencji rozrachunków.
  • Księgowość materiałowa i towarowa:
   • zagadnienia prawne gospodarki materiałowej;
   • dowody magazynowe;
   • zasady wyceny materiałów i towarów;
   • ewidencja materiałów i towarów.
  • Ewidencja kosztów i produktów pracy:
   • rodzaje kosztów;
   • produkty i efekty pracy;
   • wytwarzanie i sprzedaż;
   • zasady prawne dotyczące gwarancji i rękojmi;
   • reklamacje sprzedanych towarów.
  • Ewidencja środków trwałych:
   • aktywa trwałe;
   • wartości niematerialne i prawne;
   • środki trwałe;
   • inwestycje;
   • aspekty prawno-podatkowe aktywów trwałych;
   • podatki kosztowe.
  • Kapitały, fundusze przedsiębiorstwa:
    • kapitały, fundusze powierzone;
    • kapitały, fundusze wypracowane;
   • fundusze specjalne;
   • ewidencja kapitałów, funduszy.
 • Sprawozdawczość finansowa:
  • sprawozdawczość wg ustawy o rachunkowości i MSR;
  • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych;
  • zasady wyceny składników bilansu i RZiS;
  • bilans – analiza;
  • rachunek zysków i strat – analiza;
  • rachunek przepływów środków pieniężnych;
  • informacje dodatkowe;
  • badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

2. Księgowość komputerowa (20 godzin).

  • Wprowadzenie do księgowości komputerowej
   • Program MS Excel – wykorzystanie programu do prac księgowych
 • Księgowość komputerowa
  • Program PŁATNIK – funkcje programu
  • Program SYMFONIA
   • Handel Premium
    • Firma i użytkownicy
    • Kartoteki
    • Magazyn
    • Kontrahenci
    • Sprzedaż, zakup
    • Towary
    • Środki pieniężne
    • Zestawienia, raporty
   • Finanse i księgowość
    • Firma i użytkownicy
    • Dokumenty księgowe
    • Raporty
    • Rejestry
    • Rozrachunki
    • Kartoteki
    • Zestawienia
    • Deklaracje

zapisy
Print Friendly, PDF & Email