Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów

Termin: 18-21.04.2019| 20-23.05.2019 | 17-20.06.2019
Liczba godzin: 40 godzin dydaktycznych
Cena: 650 zł netto/os. (osoby indywidualne)
750 zł netto/os. (osoby delegowane z firm)
Program szkolenia:

I.  ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE I FORMY EWIDENCJI PODATKOWEJ:

  • Ordynacja podatkowa – podstawowe regulacje.
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Podatek dochodowy od osób prawnych.
  • Podatek od towarów i usług (VAT.)
  • Podatek akcyzowy, podatki i opłaty lokalne.
 • Pojęcie „danych osobowych” i ich „ochrony” – analiza stanu prawnego.

II.  EWIDENCJA WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ NA RZECZ PRACOWNIKÓW:

  • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej.
  • Sposoby i metody archiwizacji akt.
  • Prowadzenie dokumentacji płac i innych świadczeń związanych z pracą oraz jej przechowywanie i archiwizowanie.
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeń społecznych, ich rozliczanie i przechowywanie.
  • Zasady wypełniania druków ubezpieczeniowych – program Płatnik.
  • Wzory  obowiązujących  druków: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, deklaracje zgłoszeniowe, deklaracje  rozliczeniowe, inne, w tym ZPA, ZAA, ZIPA, ZFA, ZBA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZCZA, ZWPA, ZWUA DRA, RCA, RZA, RSA, RMUA.
 • Opodatkowanie dochodów osobistych.

III. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ ROZLICZENIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ W TYM:
ZUS, (PŁATNIK):

  • Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce.
  • Program Płatnik.
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeń społecznych, ich rozliczanie i przechowywanie dokumentów.
  • Zasady wypełniania druków ubezpieczeniowych.
  • Wzory  obowiązujących  druków.
 • Opodatkowanie dochodów osobistych.

IV.   AKTYWA PIENIĘŻNE, ROZRACHUNKI I KAPITAŁY:

  • Aspekty prawne działalności gospodarczej.
  • Definicje aktyw – aktywa pieniężne.
  • Rozrachunki.
  • Obrót dewizowy.
 • Kapitały własne podmiotów gospodarczych.

V. KSIĘGOWOŚĆ MATERIAŁOWA I TOWAROWA:

  • Zagadnienia prawne gospodarki materiałowej – prawo cywilne, celne.
  • Podatek od towarów i usług.
  • Rodzaje materiałów i towarów.
  • Specyfika obrotu materiałowego i towarowego.
  • Zasady wyceny materiałów i towarów.
  • Zasady tworzenia i obróbki dokumentacji obrotu materiałowego i towarowego.
  • Organizacja ewidencji obrotu materiałowego i towarowego.
  • Ewidencja materiałów.
  • Ewidencja towarów.
  • Ewidencja rozrachunków VAT.
 • Zasady organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji materiałowo-towarowo-magazynowej.

VI. EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH KOSZTÓW I PRODUKTÓW:

  • Aktywa trwałe – definicje i klasyfikacja.
  • Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne.
  • Inwestycje.
  • Aspekt prawno podatkowe aktywów trwałych.
  • Podatki kosztowe.
  • Koszty działalności – pośrednie i bezpośrednie.
  • Produkty i efekty pracy.
  • Wytwarzanie i sprzedaż.
  • Zasady prawne dotyczące gwarancji i rękojmi.
  • Reklamacje sprzedanych wyrobów.
 • Obciążenia (w tym  podatkowe) działalności gospodarczej.

VII. WYNIK FINANSOWY I ZAMKNIĘCIE KSIĄG:

  • Rachunek  wyniku finansowego w zakresie obliczeniowym.
  • Zasady mierzenia wyniku finansowego.
  • Podział i rozliczenie wynikowe.
 • Księga rachunkowa i jej zamknięcie.

VIII. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KOMPUTERA:

  • Obsługa sieci Internet – przeglądarka internetowa.
  • Obsługa programu Płatnik.
  • Wybrane programy księgowe – książka przychodów i rozchodów.
 • Zapoznanie z programami Symfonia – Finanse i księgowość,  CDN,  funkcje i możliwości programów księgowych – prezentacje.

zapisy
Print Friendly, PDF & Email