Procesy grupowe w klasie – budowanie więzi wśród uczniów

Procesy grupowe w klasie – budowanie więzi wśród uczniów

Termin: 10.10.2017 | 14.12.2017 | 14.03.2018 Nr szkolenia: 1721/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
 • Nabywanie umiejętności budowania poczucia wspólnoty grupowej, zaufania i otwartości w kontaktach interpersonalnych
 • Nabycie umiejętności wykorzystania metod pracy z  grupą, sposoby nabywania przez uczniów umiejętności pełnienia różnych ról w  grupie, zapoznanie z  metodami pracy z  grupą oraz stosowania  ich jako formy pracy podczas zajęć, wykorzystywanie ról grupowych uczniów w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej
Treści kształcenia:
 • Przedstawienie etapów rozwoju grupy
 • Cechy wspomagające oraz utrudniające pracę z grupą
 • Cechy lidera grupy
 • Diagnoza potrzeb grupy i planowanie pracy w oparciu o wyniki diagnozy
 • Etapy rozwoju grupowego – jak je rozpoznawać i pomagać grupie przechodzić przez kolejne etapy
 • Gry i zabawy szczególnie przydatne w integracji grupy
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie
 • Rozpoznawanie ról pełnionych przez członków grupy i wspieranie uczniów w rozwijaniu ról pozytywnych  i korygowaniu zachowań negatywnych
 • Charakterystyka procesu integracji nowej grupy rówieśniczej
 • Czynniki mające istotny wpływ na budowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa oraz otwartości w grupie
 • Sposoby umiejętnego, konstruktywnego zaprezentowania się członków grupy
 • Ćwiczenia i zabawy integracyjne
 • Kształtowanie u uczniów zachowań istotnych dla prawidłowego procesu integracji
 • Umiejętność wyłapywania nieprawidłowości integracyjnych, szybkie i skuteczne reagowanie
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy [printfriendly]