Pomoc uczniom pozbawionym opieki rodziców

Pomoc uczniom pozbawionym opieki rodziców

Termin: 26.10.2017| 17.01.2018| 29.03.2018 Nr szkolenia: 1778/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztat
Cele kształcenia:
  • Sposoby i metody postępowania z dziećmi / uczniami z zaburzeniami spowodowanymi życiem w rodzinie zastępczej, dysfunkcyjnej, z problemem alkoholowym oraz wychowywanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • Przedstawienie metod współpracy i pomocy dzieciom / uczniom
Treści kształcenia:
  • Znaczenie kontaktu matka – dziecko w okresie prenatalnym i jego związki z późniejszymi zaburzeniami w rozwoju
  • Nieprawidłowości w dziecięcej socjalizacji i rozwoju społecznym u dzieci wychowywanych we wczesnym  okresie życia w instytucjach opieki masowej
  • Modele osobowości dzieci alkoholików
  • Konsekwencje przebywania w rodzinie dysfunkcyjnej przed umieszczeniem w domu dziecka
  • System wychowawczy tradycyjnego domu dziecka jako źródło niedostosowania społecznego  wychowanków
  • Trudności wychowawcze związane z  przekazaniem, przyjęciem i  akceptacją informacji o  swoim  pochodzeniu
  • Specyficzne zaburzenia rozwojowe dzieci z alkoholowym zespołem płodowym FAS i  FAE. Zasady  postępowania – program „Fastryga”
  • Projekcja filmu „To nie musi tak być” / Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]