TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Cena: 3400 zł
Cel:Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z niepełnosprawnością intelektualną, z przewlekłymi chorobami, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z zaburzeniami sensorycznymi, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Adresaci:Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne (zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane!).

Kierunek dedykowany jest przede wszystkim: nauczycielom przedszkoli i szkól ogólnodostępnych, psychologom i pedagogom szkolnym, psychologom i pedagogom pracującym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcom pracującym w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, nauczycielom realizującym zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych.
Treści kształcenia:

 • Trening integracyjny.
 • Współczesne prądy i kierunki w pedagogice.
 • Pedagogika specjalna.
 • Podstawy prawne poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Diagnoza pedagogiczna.
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wybrane zagadnienia psychiatrii i psychopatologii.
 • Emisja głosu.
 • Profilaktyka i terapia uzależnień.
 • Metodyka pracy w klasach integracyjnych.
 • Wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie;z zaburzeniami sensorycznymi; przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu; ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym z autyzmem.)
 • Metodyka korekcyjno-kompensacyjna.
 • Praca z uczniem zdolnym.
 • Wsparcie społeczne rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Podstawy terapii logopedycznej z logorytmiką.
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych.
 • Sztuki wizualne w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Animaloterapia.
 • Socjoterapia.
 • Terapia przez ruch.
 • Muzykoterapia.
 • Polisensoryczna percepcja literatury dziecięcej.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych (w tym  integracyjnych) oraz do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257).
Uzyskane kwalifikacje są zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).

Łączna liczba godzin: 350 h.

zapisy

Studia 3-semestralne będą realizowane w czasie 11 miesięcy.


[printfriendly]