SURDOPEDAGOGIKA

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

SURDOPEDAGOGIKA

Cena: 2 900 zł
Cel: wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje i uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą oraz słabosłyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 poz. 131.)
Adresaci:

  • Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne.
Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do pracy z dziećmi z wada słuchu w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 poz.1207 z pózn.zm.).
Po uzyskaniu kwalifikacji absolwenci będą uprawnieni do pracy w placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby głuche lub słabo słyszące. Efekty kształcenia: 60 punktów ECT.Łączna liczba godzin: 350 h. W programie uwzględniono 120 godzin praktyk.

zapisy

Studia 3-semestralne będą realizowane w czasie 11 miesięcy.


[printfriendly]