STATUT OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRZEDSZKOLA ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
Termin: 20.06.2017 Nr szkolenia: 2000/O/16/17
Liczba godzin: 4
Cena: 200 zł
Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz innych specjalistów i nauczycieli.
Forma zajęć: Wykład
Cele kształcenia:
  • Zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego, dotyczącymi statutów szkół i przedszkoli.
  • Branżowe szkoły I stopnia w nowym systemie edukacji.
  • Nabycie umiejętności do przygotowania statutów dla 8-letniej szkoły podstawowej, przedszkola i branżowej szkoły I stopnia.
Treści kształcenia:
  1. Aktualny stan prawny dotyczący nadawania statutu i uchwalania zmian.
  2. Zmiany w statutach szkół wynikające ze zmian przepisów dotyczących ustroju szkolnego
  3. Stan prawny dotyczący stanu na dzień 1 września 2017r.
  4. Schemat statutu 8-letniej szkoły podstawowej, przedszkola oraz branżowej szkoły I stopnia
  5. Szczegółowe zapisy w statucie, przykładowe rozwiązania
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)