ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Studia przygotowane we współpracy z Wydawnictwem Bohdana Orłowskiego, specjalizującym się w tworzeniu poradników prawnych dla pracowników oświaty.


 Kierunek już uruchomiony!

Cel: przekazanie  wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą, placówką oświatową w  nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej. Uczestnicy uzyskają kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Adresaci:

 • Dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo  wychowawczych (centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli
  itp., oraz kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie.
 • Nauczyciele zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji Osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Pracownicy nadzoru pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły,  animatorzy działań i organizacji oświatowych.

Treść kształcenia:

 1. Polityka oświatowa Państwa
 2. Prawo oświatowe
 3. Podstawy organizacji, zarządzania i marketingu w oświacie
 4. Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
 5. Zarządzanie finansami w oświacie
 6. Planowanie i projektowanie koncepcji szkoły i placówki oświatowej
 7. Nadzór pedagogiczny
 8. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 9. Psychologiczne aspekty kierowania placówką oświatową

 

Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci studiów nabywają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r Nr 184, poz. 1436).
Łączna liczba godzin: 220 h (w tym zajęcia w formie e-lerningu).
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27  października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba  zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
dr Jerzy GradWspółczesna szkoła wymaga zupełnie nowego podejścia do zagadnień związanych z zarządzaniem oświatą. Dyrektor placówki oświatowej powinien być nowoczesnym menedżerem, którego charakteryzuje chęć zdobywania wiedzy i samokształcenia, myślenie koncepcyjne, poszanowanie postaw innych ludzi. Nowoczesny menedżer powinien przewodzić zmianom, mobilizować podwładnych do działania a zarazem monitorować proces zmian i korygować niekorzystne elementy. Stworzenie nowoczesnego menedżera oświaty jest celem studiów podyplomowych „Organizacja i zarządzanie oświatą” w Wyższej Szkole Humanitas.
dr Jerzy Grad

zapisy

 


[printfriendly]