HISTORIA

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

HISTORIA

Cel:
 • Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania historii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
  Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Adresaci:

 • Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania historii.
  UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do badań historycznych
 • Historia historiografii i metodologia historii
 • Pradzieje ziem polskich
 • Historia starożytna
 • Historia średniowieczna
 • Historia nowożytna
 • Historia najnowsza
 • Historia Śląska
 • Dydaktyka historii
 • Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Historia

Czas trwania: 3 semestry (realizowane w ciągu 10 miesięcy), 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

 

Uzyskane kwalifikacje:  Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania historii do szkół ponadgimnazjalnych włącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).

 

zapisy