HISTORIA

HISTORIA

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.,  marzec 2018 r. – styczeń 2019 r.

 

HISTORIA

Cel:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania historii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Studia mają charakter kwalifikacyjny.
Adresaci:
Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania historii.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.
Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie do badań historycznych
  • Historia historiografii i metodologia historii
  • Pradzieje ziem polskich
  • Historia starożytna
  • Historia średniowieczna
  • Historia nowożytna
  • Historia najnowsza
  • Historia Śląska
  • Dydaktyka historii
  • Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Historia

Uzyskane kwalifikacje: 
Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania historii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Czas trwania:
3 semestry (realizowane w ciągu 10 miesięcy), 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk
 
zapisy