Grupa kapitałowa – aspekty organizacyjne, prawne i finansowe

Grupa kapitałowa – aspekty organizacyjne, prawne i finansowe

Termin:

17-18.10.2018| 12-13.11.2018|

Cena:

740 zł netto/os. (w Krakowie)
1450 zł netto/os. (np.: Krynica, Zakopane)

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną kompleksowo zapoznani z zagadnieniami i najnowszymi aktualizacjami przepisów prawnych w zakresie działania grup kapitałowych. Poznają strukturę organizacyjną grup kapitałowych – poziomy i funkcje zarządzania, możliwości rozliczenia pomiędzy spółkami. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne przykłady omawianych zagadnień.

Program szkolenia

1. Rodzaje grup kapitałowych.

2. Korzyści tworzenia grup kapitałowych.

3. Polskie i europejskie prawo holdingowe:

 • Holding a koncern – podobieństwa i różnice.

 • Podstawowe źródła i instytucje polskiego i europejskiego prawa holdingowego / istotne nowości w polskim prawie holdingowym.

 • Nadzór korporacyjny w grupie kapitałowej.

 • Aspekty prawne działania na szkodę spółki zależnej.

 • Obowiązki informacyjne w holdingu.

 • Ograniczenia łączenia funkcji w grupie kapitałowej.

 • Umowy holdingowe w praktyce.

4. Zasady zarządzania i funkcjonowanie grup kapitałowych:

 • Poziomy i funkcje zarządzania.

 • Zasady ekonomiczno – finansowego zarządzania w grupach kapitałowych.

 • Podstawowe problemy zarządzania w grupach kapitałowych.

 • Statuty / umowy spółek dominujących i zależnych.

 • Strukturę właścicielską w grupie kapitałowej.

 • Zasady nadzoru właścicielskiego.

 • Metody minimalizacji ryzyka.

 • Rozliczenia pomiędzy spółkami.

 • Restrukturyzacja grupy kapitałowej.

5. Zarządzanie wartością w grupie kapitałowej:

 • Rynkowe czynniki wpływające na wartość spółki.

 • Znaczenie wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy, inwestorów giełdowych i zarządów firm.

 • Koncepcja maksymalizacji wartości spółki.

 • Metody szacowania wartości przedsiębiorstwa.

 • Formułowanie i weryfikacja strategii wzrostu wartości firmy.

 • Główne etapy w tworzeniu wartości spółki.

 • Błędy popełniane przy określaniu wartości w grupie kapitałowej.

 • Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna kadry kierowniczej w grupach kapitałowych.

6. System raportowania pomiędzy spółkami córkami a firmą matką:

 • Częstotliwość raportowania.

 • Zakres raportowania.

 • Wykorzystywane metody oceny efektów zarządzania.

 • Przykładowe raporty ekonomiczno – finansowe.

7. Restrukturyzacja grupy kapitałowej:

 • Przebudowa struktury grupy (przyczyny prawne, ekonomiczne.)

 • Kierunki restrukturyzacji – koncentracja, dywersyfikacja, zmiana rozmiaru grupy, zmiana poziomu integracji, zmiana stopnia autonomii uczestników grupy.

 • Modele restrukturyzacji.

8. Transgraniczne łączenie się spółek, aktualne zasady ładu korporacyjnego, liberalizacja wymogów kapitałowych.

9. Zasady dobrych praktyk GPW, w tym obowiązki informacyjne dotyczące spółek publicznych.

10. Polityka cen transferowych jako narzędzie polityki podatkowej grupy kapitałowej:

 • Wpływ cen transferowych na efektywną stawkę podatkową.

 • Metody ustalania cen pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 • Podejście organów podatkowych w krajach Unii Europejskiej do cen transferowych.

 • Procedury ograniczające ryzyko podwójnego opodatkowania.

 • Zmiany zasad dotyczących ustalania powiązań pomiędzy podmiotami.

11. Ustalanie cen transferowych.

12. Ceny transferowe – najnowsze wskazówki OECD.

13. Reguły sporządzania dokumentacji podatkowej:

 • Dokumentacja podatkowa jako podstawowe narzędzie obrony polityki cen transferowych.

 • Wymagania władz skarbowych odnośnie dokumentowania cen transferowych.

 • Udokumentowanie polityki cen transferowych w przypadku braku dostępu do danych dotyczących zagranicznych kontrahentów powiązanych.

 • Procedura żądania i wydawania organom podatkowym lub kontroli skarbowej szczególnej dokumentacji podatkowej.


zapisy
Print Friendly, PDF & Email