GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: marzec 2019 r. – czerwiec 2020 r., październik 2019 r. – styczeń 2021 r.

 

                                                          GEOGRAFIA

Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2900 zł

Cena regularna: 3400 zł

Cel:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania geografii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Studia mają charakter kwalifikacyjny.
Adresaci:
Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania geografii.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.
Treści kształcenia:

 • Astronomiczne podstawy geografii
 • Dydaktyka geografii
 • Geografia ekonomiczna
 • Geografia fizyczna Polski
 • Geografia regionalna Polski
 • Geografia regionalna świata
 • Geografia społeczna
 • Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
 • Geologia z elementami gleboznawstwa
 • Geomorfologia
 • Hydrografia
 • Kartografia i teledetekcja
 • Meteorologia i klimatologia
 • Podstawy GIS
 • Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Geografia

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania geografii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Czas trwania:
350 godzin + 60 godzin praktyk organizowanych w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej

Studia 3-semestralne 

 


Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email