System, zasady i rodzaje oceniania. Pomiar osiągnięć ucznia.

System, zasady i rodzaje oceniania. Pomiar osiągnięć ucznia.

Termin: 08.11.2017 | 25.01.2018 | 09.05.2018 Nr szkolenia: 1714/O/17/18
Liczba godzin: 5
Cena: 130 zł
Adresaci: Dyrektorzy placówek, nauczyciele wszystkich typów szkół
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia
Cele kształcenia:
 • Nabycie umiejętności:
  • konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego
  • obiektywnego, kształtującego oceniania osiągnięć ucznia
  • opracowanie zasad oceniania
  • wykorzystanie wyników oceniania do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły
Treści kształcenia:
 • Prawne regulacje dotyczące oceniania
 • Kryteria formułowania oceny szkolnej i ich znaczenie dla rozwoju osobowości ucznia
 • Rodzaje pomiarów – konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego, opracowywanie wyników i ich prezentacja
 • Rodzaje oceniania ze szczególnym uwzględnieniem ocenienia kształtującego i sumującego
 • Szkolny i przedmiotowy system oceniania. Funkcja oceny szkolnej w procesie kształcenia
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o.  (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób).

zapisy [printfriendly]