EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Centrum IB Sp. z o.o.

oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSONOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221;

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: marzec 2019 r. – czerwiec 2020 r., październik 2019 r. – styczeń 2021 r.

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2700 zł

CENA: 3200 zł

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
Absolwent będzie przygotowany m.in. do wspomagania rozwoju i wczesnej edukacji dzieci, podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, konstruowania programów edukacyjnych, współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka, a także do twórczej pracy dydaktyczno-wychowawczej na I etapie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Pozna metody i formy pracy w szkole, jak i w przedszkolu w zreformowanym systemie edukacji.Studia mają charakter kwalifikacyjny.

 

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

UWAGA! Do podjęcia nauki na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

 

Program obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • Metodyka i podstawy wiedzy z zakresu edukacji kulturowej i obywatelskiej

 • Etyka

 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, wprowadzenie w problematykę praw dziecka

 • Diagnoza i terapia logopedyczna

 • Literatura dziecięca i film

 • Podstawa i metodyka edukacji przyrodniczej i ekologicznej

 • Teoria i metodyka wychowania przedszkolnego

 • Edukacja teatralna z metodyką

 • Metodyka edukacji technicznej i informatycznej w przedszkolu i klasach I-III

 • Innowacyjne koncepcje w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na świecie

 • Komunikacja interpersonalna z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym

 • Formy pracy z przedszkolakiem

 • Psychologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 • Metodyka pracy wychowawczej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

 • Warsztat pracy nauczyciela wychowawcy

 • Podstawy i metodyka edukacji plastycznej

 • Wybrane metody i techniki formowania ceramiki artystycznej (ZS nr 4 Sosnowiec)

 • Podstawy i metodyka zajęć muzyczno-ruchowych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

 • Podstawy i metodyka edukacji zdrowotnej i ruchowej (wychowanie fizyczne)

 • Modele pracy zintegrowanej w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

 • Profilaktyka i terapia zaburzeń emocjonalnych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 • Wspomaganie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej

 • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka

 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej

 • Technologia informatyczna w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 • Projektowanie edukacyjne i warsztaty z integracji

 • Podstawy i metodyka edukacji matematycznej

 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji

 • Programy i podręczniki w wychowaniu przedszkolnymi wczesnoszkolnym

 • Edukacja społeczna, wychowanie do zgodnego współdziałania

 • Wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień, czynności intelektualnych i umiejętności uczenia się

 • Praktyka pedagogiczna

 

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do pracy w klasach I – III szkoły podstawowej, przedszkolu oraz w alternatywnych formach edukacji przedszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Łączna liczba godzin:

3 semestry, 355 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk (75 godzin w przedszkolu+75 godzin w klasach I – III szkoły podstawowej.

Print Friendly, PDF & Email