Działania windykacyjne, a bezpieczeństwo aktywów firm i zagrożenie dla kadry. Sposoby współpracy i stosowania zabezpieczeń.

Działania windykacyjne, a bezpieczeństwo aktywów firm i zagrożenie dla kadry. Sposoby współpracy i stosowania zabezpieczeń.

Termin: 26-27.10.2017 | 19-20.06.2018 | 10-11.07.2018
Liczba godzin:  30 godzin lekcyjnych
Cena: 890 zł netto/os.
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z ważnymi zagadnieniami bezpieczeństwa aktywów firmy, zagrożeniami dla kadry, z rodzajami i specyfiką działań windykacyjnych, metodami przeciwstawienia się i ochrony, sposobami współpracy i stosowania zabezpieczeń. Ćwiczenie umiejętności przewidywania zagrożeń finansowych i ekonomicznych w firmie i jej otoczeniu, podejmowania działań naprawczych i korygujących.
Program szkolenia
 1. Gospodarka finansowa przedsiębiorstw. Jej cele, fazy i kryteria oceny.
 2. Ryzyko finansowe, jego rodzaje, czynniki je wywołujące oraz sposoby ograniczania.  Definicje ryzyka. Niepewność.  Źródła ryzyka. Kalkulacja ryzyka.
 3. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie. Źródła przychodów.
 4. Charakterystyka majątku trwałego i obrotowego w przedsiębiorstwie.
 5. Amortyzacja, metody i funkcje. Pojęcie amortyzacji. Funkcje amortyzacji.  Metody amortyzacji środka trwałego. Różnice w metodach amortyzacji.
 6. Finansowanie zewnętrzne i zewnętrzne. Podział finansowania działalności przedsiębiorstwa.
 7. Ustawa o restrukturyzacji : postępowanie ugodowe,   publiczna sprzedaż wierzytelności banku , zamiana długu na akcje , dofinansowanie banków podstawowych.
 8. Znaczenie windykacji, jej cele i zadania, rodzaje windykacji.
 9. Zabezpieczenie należności- metody i środki. Najczęściej stosowane zabezpieczenia należności i ich zastosowanie w procesie windykacji.
 10. Podstawa efektywnych procedur windykacyjnych- windykacja operacyjna. Cele i efekty włączenia do działań windykacyjnych pracowników działań operacyjnych.
 11. Windykacja sądowa- rozwiązania ostateczne. Zasady i przebieg postępowania sądowego. Postępowanie egzekucyjne.
 12. Procedura obrony firmy i jej aktywów, dóbr i zasobów przed działaniami windykacyjnymi. Instytucja skargi i reklamacji, dotycząca procesów windykacyjnych. Błędy popełniane przez windykatorów i sposoby ich wykorzystania.
 13. Strategia wykorzystania słabych stron firm windykacyjnych w procesie odzyskiwania należności: „ puste groźby” windykatorów.
 14. Rozważania podsumowujące, dotyczące bezpieczeństwa aktywów firmy, zagrożenia dla kadry  i przeciwdziałania aktywności firm windykacyjnych w procesie odzyskiwania należności.

zapisy [printfriendly]