Szkolenia Oświatowe

Termin: 08.11.2017 | 25.01.2018 | 09.05.2018 Nr szkolenia: 1714/O/17/18 Liczba godzin: 5 Cena: 130 zł Adresaci: Dyrektorzy placówek, nauczyciele wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego obiektywnego, kształtującego oceniania osiągnięć ucznia opracowanie zasad oceniania wykorzystanie wyników oceniania do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły Treści kształcenia: Prawne regulacje dotyczące...

Termin:  11.10.2017 | 07.12.2017 | 08.02.2018 | 12.04.2018 Nr szkolenia: 1713/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele starający się o awans zawodowy Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z zadaniami, wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz procedurą uzyskania awansu zawodowego, przygotowanie do opracowania wniosku do awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami Treści kształcenia: Podstawy prawne awansu...

Termin: 2017/2018r. do indywidualnego ustalenia Nr szkolenia: 1702/O/17/18 Liczba godzin: 8 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół oraz pracownicy administracyjni, pracownicy samorządu terytorialnego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie pracownika do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy Treści kształcenia: Program kursu zgodny z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych dotyczących BHP Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB”...

Termin: 12.10.2017 | 11.01.2018 | 19.04.2018 Nr szkolenia: 1701/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele i pracownicy oświaty Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności reagowania na zdarzenia wymagające konieczności pomocy przedmedycznej Treści kształcenia: Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podstawowe przepisy BHP - wyposażenie apteczek sposoby oddziaływania niektórych leków – zalecenia i przeciwwskazania ...

Termin: 15.11.2017 | 13.03.2018 | 05.06.2018 Nr szkolenia: 1710/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, oceny efektywności własnych działań w zakresie indywidualnych potrzeb ucznia Treści kształcenia: Koncepcja szkoły samo rozwijającej się Metody i zasady tworzenia szkoły promującej zdrowie Modele działania,...

Termin: 14.09.2017 godz. 16.00 Nr szkolenia: 1705/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 220 zł Adresaci: Nauczyciele, kadra kierownicza Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności prawidłowego konstruowania i nowelizacji statutu szkoły lub placówki w oparciu o aktualne przepisy prawne Treści kształcenia: Podstawy prawne tworzenia statutu szkół różnych typów, ośrodków opiekuńczo - wychowawczych i innych placówki oświatowych, stan...

Termin: 21.09.2017 | 12.12.2017 | 25.01.2018 |10.05.2018 Nr szkolenia: 1703/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe. Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia. Cele kształcenia: Zapoznanie z Kodeksem Pracy po nowelizacji - interpretacja przepisów Zmiany w Karcie Nauczyciela - zastosowanie ich w praktyce Prawa i obowiązki dyrektora placówki, kadry...

Termin:  16.11.2017 | 20.01.2018 | 26.05.2018 | 14.06.2018  Nr szkolenia: 1699/O/17/18 Liczba godzin: 10 Cena: 125 zł Adresaci: dla nauczycieli, czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub innych osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej Forma zajęć: kurs instruktażowy. Cele kształcenia: Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia...

» „Widzę, że masz problem” czyli jak pomóc uczniowi z zaburzeniami emocji 11.05.2017 100 zł » Praca z dzieckiem z wadą słuchu 31.05.2017 100 zł » Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 30.05.2017 95 zł » Zabawa i ruch w pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi 06.06.2017 95 zł » Pomoc uczniom pozbawionym...

» Relaksacyjne metody ruchowo - dotykowe w logopedii i reedukacji 06.06.2017 100 zł » Ćwiczenia i zabawy ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie 08.05.2017 90 zł » Stymulacja językowa przedszkolaków 12.06.2017 100 zł » Zaburzenia i choroby układu nerwowego dzieci młodszych 16.05.2017 100 zł » Rytmika - ćwiczenia i zabawy 16.05.2017 85 zł » Sposoby postępowania z dziećmi nadpobudliwymi 12.06.2017 90 zł » Rozwijanie...