Szkolenia Oświatowe

Termin: 11.06.2019 Nr szkolenia: 1724/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym, wspierające jego rozwój intelektualny i społeczny Stymulacja rozwoju intelektualnego z uwzględnieniem rozwoju myślenia twórczego, oryginalnego Treści kształcenia: Trening twórczego myślenia Rozwój samoświadomości i samooceny dziecka Budowanie pozytywnego obrazu...

Termin: Nr szkolenia: 1721/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności budowania poczucia wspólnoty grupowej, zaufania i otwartości w kontaktach interpersonalnych Nabycie umiejętności wykorzystania metod pracy z  grupą, sposoby nabywania przez uczniów umiejętności pełnienia różnych ról w  grupie, zapoznanie z  metodami pracy z ...

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1717/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 105 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: Wyboru problemu  projektu dostosowanego do etapu edukacyjnego uczniów zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi Oceny wpływu realizacji projektu na rozwój osobowościowy ucznia Treści kształcenia: Zalety i wady metody projektu w pracy...

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1503/O/15/16 Liczba godzin: 4 Cena: 90 zł Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie i  doskonalenie umiejętności planowania i  organizowania zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zainteresowań Treści kształcenia: Diagnozowanie potrzeb w zakresie zajęć pozalekcyjnych Organizowanie czasu wolnego uczniów Gry, zabawy, konkursy Niekonwencjonalne sposoby spędzania czasu Miejsce: Sale wykładowe...

Termin: 06.06.2019 Nr szkolenia: 1715/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, którzy są zainteresowani opracowaniem i  wdrożeniem własnego programu Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie wiedzy i umiejętności konstruowania autorskiego programu nauczania Opracowanie programu autorskiego i metod jego ewaluacji Treści kształcenia: Podstawy prawne opracowania i stosowania programów autorskich Rodzaje programów autorskich...

Termin: 09.05.2019 Nr szkolenia: 1714/O/18/19 Liczba godzin: 5 Cena: 135 zł Adresaci: Dyrektorzy placówek, nauczyciele wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego obiektywnego, kształtującego oceniania osiągnięć ucznia opracowanie zasad oceniania wykorzystanie wyników oceniania do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły Treści kształcenia: Prawne regulacje dotyczące...

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1713/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele starający się o awans zawodowy Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z zadaniami, wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz procedurą uzyskania awansu zawodowego, przygotowanie do opracowania wniosku do awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami Treści kształcenia: Podstawy prawne awansu zawodowego Przygotowanie dokumentów zgodnie...

Termin: 2018/2019r. do indywidualnego ustalenia Nr szkolenia: 1702/O/18/19 Liczba godzin: 8 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół oraz pracownicy administracyjni, pracownicy samorządu terytorialnego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie pracownika do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy Treści kształcenia: Program kursu zgodny z wymogami określonymi w przepisach szczegółowych dotyczących BHP Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB”...

Termin: 18.04.2019 Nr szkolenia: 1701/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele i pracownicy oświaty Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności reagowania na zdarzenia wymagające konieczności pomocy przedmedycznej Treści kształcenia: Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podstawowe przepisy BHP - wyposażenie apteczek sposoby oddziaływania niektórych leków – zalecenia i przeciwwskazania Pierwsza pomoc...

Termin: 05.06.2019 Nr szkolenia: 1710/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy szkolni Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, oceny efektywności własnych działań w zakresie indywidualnych potrzeb ucznia Treści kształcenia: Koncepcja szkoły samo rozwijającej się Metody i zasady tworzenia szkoły promującej zdrowie Modele działania, etapy...