Szkolenia Oświatowe

Termin: 26.10.2017| 24.01.2018 | 17.05.2018 Nr szkolenia: 1736/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 130 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Ukazanie zajęć teatralnych, jako sposobu wspierania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży Prezentacja technik, które pomagają stymulować aktywność literacką uczestników zajęć teatralnych Treści kształcenia: Konflikt jako oś zdarzenia teatralnego Włączenie doświadczenia...

Termin: 26.10.2017 ¦ 05.12.2017| 19.04.2018 Nr szkolenia: 1735/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 150 zł (cena zawiera materiały do ćwiczeń) Adresaci: Nauczyciele żłobków przedszkoli, szkół, klubów malucha, instruktorzy instytucji edukacyjnych, kulturalnych, terapeuci, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności dokonywanie stymulowania zmysłów: węchy, wzroku, dotyku, słuchu, smaku Treści kształcenia: Budowanie świadomości ciała i przestrzeni...

Termin: 18.10.2017 | 05.12.2017| 06.03.2018| 29.05.2018 Nr szkolenia: 1734/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 115 zł (w cenę wliczone materiały do ćwiczeń) Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych, terapeuci i nie tylko...

Termin: 17.10.2017 | 09.01.2018 | 07.03.2018 | 16.05.2018 Nr szkolenia: 1726/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych, inne osoby pracujące intensywnie głosem - instruktorzy, terapeuci, wykładowcy. Kurs jest skierowany szczególnie do osób, które odczuwają problemy związane ze swoim głosem Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Poznanie zasad prawidłowego...

Termin: 10.11.2017 | 07.03.2018 | 22.05.2018 Nr szkolenia: 1725/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności rozpoznawania stresu, przyczyn wypalenia zawodowego Treści kształcenia: Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela Czynniki stresujące Negatywne sposoby radzenia sobie ze stresem (rutyna, unikanie wsparcia społecznego, depersonalizacja) Pozytywne strategie zapobiegania czynnikom stresującym ...

Termin: 09.11.2017 | 22.03.2018 | 08.06.2018 Nr szkolenia: 1724/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym, wspierające jego rozwój intelektualny i społeczny Stymulacja rozwoju intelektualnego z uwzględnieniem rozwoju myślenia twórczego, oryginalnego Treści kształcenia: Trening twórczego myślenia Rozwój samoświadomości i samooceny dziecka Budowanie pozytywnego obrazu...

Termin: 10.10.2017 | 14.12.2017 | 14.03.2018 Nr szkolenia: 1721/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności budowania poczucia wspólnoty grupowej, zaufania i otwartości w kontaktach interpersonalnych Nabycie umiejętności wykorzystania metod pracy z  grupą, sposoby nabywania przez uczniów umiejętności pełnienia różnych ról w  grupie, zapoznanie z ...

Termin: 7.11.2017 | 23.01.2018 | 12.04.2018 Nr szkolenia: 1717/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: Wyboru problemu  projektu dostosowanego do etapu edukacyjnego uczniów zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi Oceny wpływu realizacji projektu na rozwój osobowościowy ucznia Treści kształcenia: Zalety i wady metody projektu...

Termin: wrzesień 2017 Nr szkolenia: 1503/O/15/16 Liczba godzin: 4 Cena: 85 zł Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie i  doskonalenie umiejętności planowania i  organizowania zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zainteresowań Treści kształcenia: Diagnozowanie potrzeb w zakresie zajęć pozalekcyjnych Organizowanie czasu wolnego uczniów Gry, zabawy, konkursy Niekonwencjonalne sposoby spędzania czasu Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość...

Termin: 20.09.2017 | 25.01.2018 | 06.06.2018 Nr szkolenia: 1715/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, którzy są zainteresowani opracowaniem i  wdrożeniem własnego programu Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie wiedzy i umiejętności konstruowania autorskiego programu nauczania Opracowanie programu autorskiego i metod jego ewaluacji Treści kształcenia: Podstawy prawne opracowania i stosowania programów...