Szkolenia Oświatowe

Termin:  10.04.2019 Nr szkolenia: 1742/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 125 zł Adresaci: Nauczyciele wychowania plastycznego, nauczyciele przedszkoli i nauczania zintegrowanego, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych, świetlic terapeutycznych i środowiskowych, psycholodzy, pedagodzy Forma zajęć: Warsztat integrujący elementy psychologii i teatru Cele kształcenia: Możliwość terapii sztuką w psychoterapii Nabycie umiejętności dostosowania i wykorzystania metod interpretacji koloru oraz rysunku w terapii Umiejętność interpretacji...

Termin:  28.03.2019| 13.06.2019 Nr szkolenia: 1741/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 115 zł Adresaci: Rodzice, nauczyciele, pedagodzy przedszkolni oraz szkół podstawowych, wychowawcy placówek dla dzieci Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności zastosowania bajkoterapii w  rozwoju dzieci zdrowych oraz przejawiających zaburzenia natury emocjonalnej,wychowawczej Treści kształcenia: Bajka i baśń – jak z nich korzystać w naturalnym rozwoju dziecka Bajki...

Termin: 08.05.2019 Nr szkolenia: 1740/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice, pedagodzy przedszkoli oraz nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlicy, placówek dla dzieci i młodzieży Forma zajęć: Wykład, konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z treściami dotyczącymi teoretycznych uwarunkowań terapii zajęciowej Umiejętność wykorzystania terapii w  rozwoju dziecka/ ucznia Umiejętność oceny korzystnych wpływów terapii zajęciowej ...

Termin: 15.05.2019 Nr szkolenia: 1739/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i  szkolni, pedagodzy, psycholodzy Forma zajęć: Konserwatorium, warsztaty Cele kształcenia: Specyfika pracy z dzieckiem niepełnosprawnym Stymulowanie i wykorzystanie potencjału twórczego dzieci Treści kształcenia: Teoria rozumienia potencjału twórczego dzieci Historia muzykoterapii – krótki zarys Walory terapeutyczne muzyki. Bodźce wzmacniające "lecznicze działanie muzyki" ...

Termin: 27.03.2019| 23.05.2019 Nr szkolenia: 1738/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 130 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie uczestników z wybranymi tańcami regionalnymi Przygotowanie ich do wykorzystania tych umiejętności na lekcjach, w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach itp. Treści kształcenia: Wprowadzenie do problematyki tańców regionalnych (muzyka, podstawowe kroki, strój ludowy) ...

Termin: 16.05.2019 Nr szkolenia: 1736/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 135 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Ukazanie zajęć teatralnych, jako sposobu wspierania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży Prezentacja technik, które pomagają stymulować aktywność literacką uczestników zajęć teatralnych Treści kształcenia: Konflikt jako oś zdarzenia teatralnego Włączenie doświadczenia...

Termin: 18.04.2019 Nr szkolenia: 1735/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 150 zł (cena zawiera materiały do ćwiczeń) Adresaci: Nauczyciele żłobków przedszkoli, szkół, klubów malucha, instruktorzy instytucji edukacyjnych, kulturalnych, terapeuci, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności dokonywanie stymulowania zmysłów: węchy, wzroku, dotyku, słuchu, smaku Treści kształcenia: Budowanie świadomości ciała i przestrzeni dziecka ...

Termin: 29.05.2019 Nr szkolenia: 1734/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 115 zł (w cenę wliczone materiały do ćwiczeń) Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych, terapeuci i wszyscy zainteresowani Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Wzbogacenie warsztatu i świadomości plastycznej Wyposażenie w umiejętności zorganizowania warsztatu plastycznego Przygotowanie do tworzenia własnych projektów Treści kształcenia: Wskazówki jak zorganizować...

Termin: 16.05.2019 Nr szkolenia: 1726/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych, inne osoby pracujące intensywnie głosem - instruktorzy, terapeuci, wykładowcy. Kurs jest skierowany szczególnie do osób, które odczuwają problemy związane ze swoim głosem Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Poznanie zasad prawidłowego korzystania z  głosu, nabycie umiejętności...

Termin: 22.05.2019 Nr szkolenia: 1725/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 115 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności rozpoznawania stresu, przyczyn wypalenia zawodowego Treści kształcenia: Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela Czynniki stresujące Negatywne sposoby radzenia sobie ze stresem (rutyna, unikanie wsparcia społecznego, depersonalizacja) Pozytywne strategie zapobiegania czynnikom stresującym ...