Szkolenia Oświatowe

Termin: 14.12.2017| 21.03.2018| 26.04.2018 Nr szkolenia: 1776/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele placówek oświatowych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Znaczenie muzyki w terapii logopedycznej Wykorzystywanie logorytmiki w terapii pedagogicznej Treści kształcenia: Logorytmika, jako nowa forma możliwości terapeutycznych, realizowanych z dziećmi z zaburzeniami mowy, zaburzeniami zachowania, upośledzonym słuchem lub wzrokiem, Założenia programowe logorytmiki, Treści i formy zajęć logorytmicznych: Stymulacja...

Termin: 17.10.2017| 11.01.2018| 22.03.2018| 06.06.2018 Nr szkolenia: 1774/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół podstawowych oraz gimnazjum, pedagodzy, wychowawcy świetlic, ośrodków i różnych placówek dla dzieci Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych Określenie roli zabawy i jej zastosowanie w toku pracy z dzieckiem / uczniem ...

Termin: 12.10.2017| 10.01.2018| 19.04.2018 Nr szkolenia: 1773/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice, nauczyciele Forma zajęć: Warsztaty, ćwiczenia Cele kształcenia: Rozpoznawanie dzieci z wadą słuchu Nabycie umiejętności wyboru stosowania specjalnych metod i ćwiczeń w edukacji  z dziećmi / uczniami niesłyszącymi i słabo słyszącymi Rozwijanie mowy dziecka z wadą słuchu Treści kształcenia: Ćwiczenia uświadamiające znaczenie słuchu Definicja i klasyfikacje głuchoty (M. Grzegorzewskiej,...

Termin: 19.09.2017| 10.01.2018| 24.04.2018 Nr szkolenia: 1772/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele klas I – III Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie do pracy z dziećmi mającymi problemy w uczeniu się matematyki Metody prowadzenia zajęć korekcyjno–wyrównawczych Treści kształcenia: Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się; definicje, podłoże Trudności w uczeniu się matematyki, przyczyny niepowodzeń; zwykłe a specyficzne ...

Termin: 20.09.2017| 24.01.2018| 10.04.2018 Nr szkolenia: 1771/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 140 zł Adresaci: Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele języka polskiego, pedagodzy, rodzice Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu, sposoby diagnozowania dysleksji Treści kształcenia: Dysleksja – definicja, typowe objawy Ryzyko dysleksji - problemy psychopedagogiczne i społeczne Przyczyny i objawy zaburzeń dyslektycznych Diagnoza jako...

Termin: 28.09.2017| 23.11.2017| 20.03.2018 Nr szkolenia: 1770/O/17817 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele nauczania zintegrowanego, pedagodzy, rodzice uczniów klas I-III, nauczyciele szkół specjalnych oraz wszyscy zainteresowani nauczaniem tabliczki mnożenia nowymi metodami Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Praktyczne sposoby uczenia się tabliczki mnożenia dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków Treści kształcenia: Strategie oraz style uczenia się...

Termin: 14.12.2017| 22.03.2018| 05.06.2018 Nr szkolenia: 1768/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, reedukatorzy Forma zajęć: Ćwiczenia wzbogacone metodami aktywnymi Cele kształcenia: Uświadomienie uczestnikom przyczyn problemów uczniów Przyczyny zależności między brakiem sukcesów dydaktycznych a niedostosowaniem społecznym i zaburzeniami zachowania Nabycie umiejętności wstępnego rozpoznania problemów ucznia i pokierowanie go...

Termin: 07.11.2017| 09.01.2018| 10.05.2018 Nr szkolenia: 1767/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice nastolatków oraz nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół Forma zajęć: Warsztat z elementami wykładu Cele kształcenia: Umiejętności rozpoznawania uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi Charakterystyka ucznia z zaburzeniami emocjonalnymi  (specyfika objawów, elementarne metody pracy) Treści kształcenia: Przedstawienie dominującej problematyki okresu dorastania Identyfikacja podstawowych mechanizmów...

Termin: 25.10.2017| 11.01.2018| 16.05.2018 Nr szkolenia: 1765/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Logopedzi, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy szkolni, reedukatorzy Forma zajęć: Wykłady, warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie do zrozumienia specyfiki zaburzeń mowy u dzieci Nabycie umiejętności tworzenia efektywnych indywidualnych programów reedukacyjnych dla każdego dziecka Doradztwo rodzicom w zakresie reedukacji dzieci w zakresie mowy Treści...

Termin: 26.10.2017| 25.01.2018| 12.04.2018 Nr szkolenia: 1764/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkolni, nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy szkolni Forma zajęć: Wykłady, warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie do zrozumienia specyfiki choroby układu nerwowego Nabycie umiejętności radzenia sobie z chorym dzieckiem w przedszkolu i szkole Organizacja doradztwa dla rodziców Treści kształcenia: Choroby układu nerwowego wieku przedszkolnego i młodszego wieku szkolnego: padaczka...