Szkolenia Oświatowe

Termin: Nr szkolenia: 1766/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący zarówno w przedszkolach, szkołach jak i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych Rozwinięcie kompetencji...

Termin: 16.05.2019 Nr szkolenia: 1704/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 125 zł Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, uczniowie. Forma zajęć: Wykład, konwersatorium. Cele kształcenia: Umiejętności i wiedza specjalisty–eksperta w zakresie Prawa Oświatowego z doświadczeniem wizytatora nadzorującego placówki oświatowe Treści kształcenia: Obowiązki i prawa nauczycieli w świetle przepisów prawa oświatowego, Odpowiedzialność nauczycieli z tytułu niewywiązywania się z obowiązków Prawa i...

Termin: 24.04.2019 Nr szkolenia: 1779/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 95 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych i świetlic środowiskowych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Sposoby kształtowania twórczego myślenia z wykorzystaniem prostych technik i przedmiotów codziennego użytku Treści kształcenia: Myślenie alternatywne oraz pobudzanie wyobraźni pojęciowej uczestników pod kątem tematów analizowanych podczas zajęć lekcyjnych Tworzenie...

Termin: 28.03.2019 Nr szkolenia: 1778/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych Forma zajęć: Konwersatorium, warsztat Cele kształcenia: Sposoby i metody postępowania z dziećmi / uczniami z zaburzeniami spowodowanymi życiem w rodzinie zastępczej, dysfunkcyjnej, z problemem alkoholowym oraz wychowywanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Przedstawienie metod współpracy i pomocy dzieciom /...

Termin: 09.05.2019 Nr szkolenia: 1777/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych i świetlic środowiskowych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Wykorzystanie metod dramy i artterapii w pracy z grupami w różnym okresie szkolnym, zagrożonymi społecznie Przygotowanie do prowadzenia ćwiczeń terapeutycznych z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi Treści kształcenia: Symulacja pozytywnych emocji podczas improwizacji ruchowo–tanecznej ...

Termin: 24.04.2019 Nr szkolenia: 1776/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 125 zł Adresaci: Nauczyciele placówek oświatowych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Znaczenie muzyki w terapii logopedycznej Wykorzystywanie logorytmiki w terapii pedagogicznej Treści kształcenia: Logorytmika, jako nowa forma możliwości terapeutycznych, realizowanych z dziećmi z zaburzeniami mowy, zaburzeniami zachowania, upośledzonym słuchem lub wzrokiem, Założenia programowe logorytmiki, Treści i formy zajęć...

Termin: 06.06.2019 Nr szkolenia: 1774/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół podstawowych oraz gimnazjum, pedagodzy, wychowawcy świetlic, ośrodków i różnych placówek dla dzieci Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych Określenie roli zabawy i jej zastosowanie w toku pracy z dzieckiem / uczniem  przejawiającym problemy...

Termin: 17.04.2019 Nr szkolenia: 1773/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Rodzice, nauczyciele Forma zajęć: Warsztaty, ćwiczenia Cele kształcenia: Rozpoznawanie dzieci z wadą słuchu Nabycie umiejętności wyboru stosowania specjalnych metod i ćwiczeń w edukacji  z dziećmi / uczniami niesłyszącymi i słabo słyszącymi Rozwijanie mowy dziecka z wadą słuchu Treści kształcenia: Ćwiczenia uświadamiające znaczenie słuchu Definicja i klasyfikacje głuchoty...

Termin: 24.04.2019 Nr szkolenia: 1772/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele klas I – III Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Przygotowanie do pracy z dziećmi mającymi problemy w uczeniu się matematyki Metody prowadzenia zajęć korekcyjno–wyrównawczych Treści kształcenia: Dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się; definicje, podłoże Trudności w uczeniu się matematyki, przyczyny niepowodzeń; zwykłe...

Termin: 10.04.2019 Nr szkolenia: 1771/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 140 zł Adresaci: Nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele języka polskiego, pedagodzy, rodzice Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu, sposoby diagnozowania dysleksji Treści kształcenia: Dysleksja – definicja, typowe objawy Ryzyko dysleksji - problemy psychopedagogiczne i społeczne Przyczyny i objawy zaburzeń dyslektycznych ...