Szkolenia Oświatowe

Termin: 30.05.2019 Nr szkolenia: 1709/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 130 zł Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, liderzy WDN, wizytatorzy i pracownicy samorządu terytorialnego, nauczyciele Forma zajęć: Wykład, warsztaty, praca z tekstem źródłowym Cele kształcenia: Doskonalenie wiedzy w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego Nabycie i poszerzenie umiejętności dokumentowania wyników sprawowanego nadzoru Treści kształcenia: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły (placówki...

Termin: 09.05.2019 Nr szkolenia: 1605/O/16/17 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla szkół i placówek oświatowych w ramach Funduszy Europejskich w 2015/16r. Nabycie umiejętności: pisania wniosków o dofinansowanie sposobów realizacji projektów Treści kształcenia: Źródła finansowania projektów oświatowych w ramach środków...

Termin: 23.04.2019 Nr szkolenia: 1720/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, liderzy WDN Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności organizowania działalności samorządu szkolnego w  różnego typu placówkach zapoznanie z zasadami organizacyjno-prawnymi funkcjonowania samorządu uczniowskiego Treści kształcenia: Samorząd – regulacje prawne Zasady organizacji samorządu uczniowskiego Kompetencje i działalność samorządu...

Termin: 13.06.2019 Nr szkolenia: 1716/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznania potrzeb wychowawczych klasy, zasad tworzenia programu i planu wychowawczego klasy, planowania oddziaływań wychowawczych i sposobów ich realizacji Nabycie umiejętności w zakresie sposobów planowania pracy wychowawczej i  jej ewaluacji, poznanie metod przydatnych w ...

Termin: 25.04.2019 Nr szkolenia: 1737/O/18/19 Liczba godzin: 5 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Przedstawienie możliwości terapii muzyką i ruchem w celu stymulowania twórczego myślenia i działania Umożliwienie dzieciom/ uczniom swobodniejszego i  pełniejszego wyrażania siebie Nawiązywanie bliższych relacji z innymi dziećmi/ uczniami Treści kształcenia: Zabawy integracyjne pt. "Zabawy na...

Termin: 06.06.2019 Nr szkolenia: 1745/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 115 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności udzielenia pomocy uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej Treści kształcenia: Funkcjonowanie rodziny dysfunkcyjnej Rola, którą przyjmuje dziecko z rodziny dysfunkcyjnej Rozpoznawanie dziecko z rodziny dysfunkcyjnej Pomoc dla dziecka z rodziny dysfunkcyjnej Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM...

Termin: 16.05.2019 Nr szkolenia: 1781/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Umiejętność doboru sposobów diagnozowania i postępowania z uczniami z zespołem ADHD oraz pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom Treści kształcenia: Zdefiniowanie problemu, diagnoza Studium przypadku Przyczyny ADHD, czynniki podtrzymujące i wzmacniające objawy / Studium przypadku ...

Termin: 13.06. 2019 Nr szkolenia: 1780O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 125 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich szkół, wychowawcy, pedagodzy szkolni, pracownicy PPP i  świetlic  terapeutycznych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie ze sposobami sprawnego rozwiązywania problemów wychowawczych Przygotowanie do postępowania z uczniami niedostosowanymi społecznie i przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu Treści kształcenia: Zaburzenia zachowania, a niedostosowanie społeczne Zapoznanie z...

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1775/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 125 zł Adresaci: Nauczyciele placówek oświatowych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Sposoby pobudzania aktywności dzieci do prowadzenia systematycznych ćwiczeń nad poprawną wymową Treści kształcenia: Organizacja zespołów korekcyjnych i  pracy indywidualnej dla dzieci z  opóźnionym rozwojem mowy  i zaburzeniami mowy Metody stosowane w ćwiczeniach korekcyjnych Zasady dydaktyczne w pracy logopedycznej Współpraca...

Termin: 22.05.2019 Nr szkolenia: 1769/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności diagnozowania zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego Metody pracy z dzieckiem oraz jego rodziną w zakresie zaburzeń zachowań Treści kształcenia: Sposoby organizowania współdziałania szkoły, nauczycieli i wychowawców z poradniami Objawy oraz cechy zachowania destrukcyjnego...