Szkolenia Oświatowe

Termin: 28.11.2017| 08.03.2018| 07.06.2018 Nr szkolenia: 1745/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności udzielenia pomocy uczniowi z rodziny dysfunkcyjnej Treści kształcenia: Funkcjonowanie rodziny dysfunkcyjnej Rola, którą przyjmuje dziecko z rodziny dysfunkcyjnej Rozpoznawanie dziecko z rodziny dysfunkcyjnej Pomoc dla dziecka z rodziny dysfunkcyjnej Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB”...

Termin: 15.11.2017| 28.02.2018| 16.05.2018 Nr szkolenia: 1781/O/1/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Umiejętność doboru sposobów diagnozowania i postępowania z uczniami z zespołem ADHD oraz pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom Treści kształcenia: Zdefiniowanie problemu, diagnoza Studium przypadku Przyczyny ADHD, czynniki podtrzymujące i wzmacniające objawy / Studium przypadku Terapia...

Termin: 29.11.2017| 25. 01. 2018| 14.03 2018| 14.06. 2018 Nr szkolenia: 1780O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich szkół, wychowawcy, pedagodzy szkolni, pracownicy PPP i  świetlic  terapeutycznych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie ze sposobami sprawnego rozwiązywania problemów wychowawczych Przygotowanie do postępowania z uczniami niedostosowanymi społecznie i przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu Treści kształcenia: Zaburzenia zachowania, a niedostosowanie...

Termin: 23.11.2017| 06.02.2018| 11.04.2018 Nr szkolenia: 1775/O/17/18 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele placówek oświatowych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Sposoby pobudzania aktywności dzieci do prowadzenia systematycznych ćwiczeń nad poprawną wymową Treści kształcenia: Organizacja zespołów korekcyjnych i  pracy indywidualnej dla dzieci z  opóźnionym rozwojem mowy  i zaburzeniami mowy Metody stosowane w ćwiczeniach korekcyjnych Zasady dydaktyczne w pracy...

Termin: 05.10.2017| 04.01.2018| 24.05.2018 Nr szkolenia: 1769/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności diagnozowania zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego Metody pracy z dzieckiem oraz jego rodziną w zakresie zaburzeń zachowań Treści kształcenia: Sposoby organizowania współdziałania szkoły, nauczycieli i wychowawców z poradniami Objawy oraz cechy zachowania destrukcyjnego w klasie...

Termin: 03.10.2017| 28.11.2017| 11.01.2018| 20.03.2018 Nr szkolenia: 1766/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący zarówno w przedszkolach, szkołach jak i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych ...

Termin:  11.10.2017 | 30.01.2018 | 16.05.2018 Nr szkolenia: 1704/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 125 zł Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, uczniowie. Forma zajęć: Wykład, konwersatorium. Cele kształcenia: Umiejętności i wiedza specjalisty–eksperta w zakresie Prawa Oświatowego z doświadczeniem wizytatora nadzorującego placówki oświatowe Treści kształcenia: Obowiązki i prawa nauczycieli w świetle przepisów prawa oświatowego, Odpowiedzialność nauczycieli z tytułu niewywiązywania się z obowiązków Prawa...

Termin: 14.11.2017| 27.02.2018| 26.04.2018 Nr szkolenia: 1779/O/17/18 Liczba godzin: 3 Cena: 80 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych i świetlic środowiskowych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Sposoby kształtowania twórczego myślenia z wykorzystaniem prostych technik i przedmiotów codziennego użytku Treści kształcenia: Myślenie alternatywne oraz pobudzanie wyobraźni pojęciowej uczestników pod kątem tematów analizowanych podczas zajęć lekcyjnych Tworzenie...

Termin: 26.10.2017| 17.01.2018| 29.03.2018 Nr szkolenia: 1778/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych Forma zajęć: Konwersatorium, warsztat Cele kształcenia: Sposoby i metody postępowania z dziećmi / uczniami z zaburzeniami spowodowanymi życiem w rodzinie zastępczej, dysfunkcyjnej, z problemem alkoholowym oraz wychowywanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Przedstawienie metod współpracy i pomocy dzieciom...

Termin: 12.10.2017| 19.12.2017| 24.01.2018| 15.03.2018| 09.05.2018 Nr szkolenia: 1777/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych i świetlic środowiskowych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Wykorzystanie metod dramy i artterapii w pracy z grupami w różnym okresie szkolnym, zagrożonymi społecznie Przygotowanie do prowadzenia ćwiczeń terapeutycznych z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi Treści kształcenia: Symulacja pozytywnych emocji podczas...