Szkolenia Oświatowe

Termin: 24.04.2019 Nr szkolenia: 1755/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy oraz inne osoby zainteresowane problematyką Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Uświadamianie wagi projektowania edukacji opartej o wyniki najnowszych badań z  dziedziny neurobiologii i kognitywistyki Zapoznanie z zasadami efektywnego – przyjaznego mózgowi – uczenia się Treści kształcenia: Prezentacja wyników badań z zakresu...

Termin: 28.03.2019 Nr szkolenia: 1750/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy, osoby pracujące z  młodzieżą, w tym z młodzieżą zagrożoną społecznie Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Przedstawienie technik dramowych rozwijających twórcze myślenie Umiejętność pracy w grupie Twórcze rozwiązywanie konfliktów Przygotowanie do stosowania technik dramowych w celu pobudzenia...

Termin: 25.04.2019 Nr szkolenia: 1729/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozbudzania, kształtowania u siebie twórczego myślenia postrzeganie różnic w procesie myślenia Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie – autoakceptacja Treści kształcenia: Samoakceptacja Rozwijanie motywacji do działania Zdolność...

Termin: 08.05.2019 Nr szkolenia: 1729/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Kształtowanie i rozwijanie osobowości wychowanka Odkrywanie własnego potencjału planowanie własnych konstruktywnych stylów życia Treści kształcenia: Proces kształtowania tożsamości w  okresie adolescencji i  jej wpływ na późniejszy rozwój...

Termin: 06.06.2019 Nr szkolenia: 1728/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, poprzez negocjacje Treści kształcenia: Zawarcie kontraktu w oparciu o podstawowe zasady negocjacji Krótka charakterystyka konfliktu – przyczyny, rodzaje Emocje i uczucia, a relacje międzyludzkie ...

Termin: 24.04.2019 Nr szkolenia: 1727/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Uczniowie, nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Kształtowanie umiejętności autoprezentacji Treści kształcenia: Prezentacja własnych zainteresowań i silnych stron osobowości uczestników Zasady służące rozwijaniu umiejętności rozróżniania dobra i zła Film: „Tajemnica zaginionej skarbonki” Praca w grupach...

Termin: 20-23.05.2019 | 17-20.06.2019 Nr szkolenia: 1700/O/18/19 Liczba godzin: 36 Cena: 135 zł (dla grupy od 4 osób promocyjna cena 110 zł od osoby) Adresaci: Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza lub innych osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletnie doświadczenie opiekuńczo-wychowawcze lub dydaktyczno-wychowawcze Forma zajęć: Kurs instruktażowy. Cele kształcenia: Wyposażenie w umiejętności...

Termin: 23.05.2019 Nr szkolenia: 1623/O/16/17 Liczba godzin: 4 Cena: 90 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Kształtowanie umiejętności obiektywnego oceniania osiągnięć ucznia Treści kształcenia: Funkcje ocen w nauczaniu - uczeniu się/procesie edukacyjnym Kryteria formułowania oceny szkolnej Przedmiot oceny szkolnej i jego znaczenie dla rozwoju osobowości ucznia Ocenianie sumujące i ocenianie...

Termin: 11.04.2019 | Nr szkolenia: 1722/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, rodzice Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów nauczycieli z rodzicami, wspomaganie rodziców w rozumieniu procesów rozwojowych ich dzieci Treści kształcenia: Komunikacja werbalna i niewerbalna Rola perswazji w komunikacji Bariery w komunikacji ze strony nauczycieli i...

Termin: 12.06.2019 Nr szkolenia: 1712/O/18/19 Liczba godzin: 5 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, wizytatorzy, kadra kierownicza Forma zajęć: Wykłady, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności zarządzania personelem administracyjno-technicznym i kadrą pedagogiczną w placówce oświatowej Treści kształcenia: Rekrutacja i selekcja pracowników szkół Sposoby efektywnego zarządzania kadrą pedagogiczną placówki oświatowej Rozwój zawodowy kadry i program szkoleń...