Szkolenia Oświatowe

Termin: 12.10.2017 | 12.12.2017| 24.04.2018 Nr szkolenia: 1727/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Uczniowie, nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium Cele kształcenia: Kształtowanie umiejętności autoprezentacji Treści kształcenia: Prezentacja własnych zainteresowań i silnych stron osobowości uczestników Zasady służące rozwijaniu umiejętności rozróżniania dobra i zła Film: „Tajemnica zaginionej skarbonki” Praca w grupach –...

Termin: 20-24.11.2017 | 25-28.01.2018 | 24-27.05.2018 | 21-24.06.2018 Nr szkolenia: 1700/O/17/18 Liczba godzin: 36 Cena: 135 zł (dla grupy od 4 osób promocyjna cena 110 zł od osoby) Adresaci: Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza lub innych osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletnie doświadczenie opiekuńczo-wychowawcze lub dydaktyczno-wychowawcze Forma zajęć: Kurs...

Termin: 21.02.2017 | 23.05.2017 Nr szkolenia: 1623/O/16/17 Liczba godzin: 4 Cena: 90 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Kształtowanie umiejętności obiektywnego oceniania osiągnięć ucznia Treści kształcenia: Funkcje ocen w nauczaniu - uczeniu się/procesie edukacyjnym Kryteria formułowania oceny szkolnej Przedmiot oceny szkolnej i jego znaczenie dla rozwoju osobowości ucznia Ocenianie sumujące i ocenianie kształtujące, Przedmiotowy a wewnątrzszkolny system ocen Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM...

Termin: 10.10.2017 | 09.01.2018 | 11.04.2018 | Nr szkolenia: 1722/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, rodzice Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów nauczycieli z rodzicami, wspomaganie rodziców w rozumieniu procesów rozwojowych ich dzieci Treści kształcenia: Komunikacja werbalna i niewerbalna Rola perswazji w komunikacji Bariery w komunikacji ze strony nauczycieli...

Termin: 06.09.2017 | 10.01.2018 | 12.06.2018 Nr szkolenia: 1712/O/17/18 Liczba godzin: 5 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, wizytatorzy, kadra kierownicza Forma zajęć: Wykłady, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności zarządzania personelem administracyjno-technicznym i kadrą pedagogiczną w placówce oświatowej Treści kształcenia: Rekrutacja i selekcja pracowników szkół Sposoby efektywnego zarządzania kadrą pedagogiczną placówki oświatowej Rozwój zawodowy kadry i program...

Termin:  25.10.2017 | 07.12.2017 | 01.02.2018 | 31.05.2018 Nr szkolenia: 1709/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 130 zł Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, liderzy WDN, wizytatorzy i pracownicy samorządu terytorialnego, nauczyciele Forma zajęć: Wykład, warsztaty, praca z tekstem źródłowym Cele kształcenia: Doskonalenie wiedzy w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego Nabycie i poszerzenie umiejętności dokumentowania wyników sprawowanego nadzoru Treści kształcenia: Nadzór...

Termin: 01.03.2017 | 11.05.2017 Nr szkolenia: 1605/O/16/17 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla szkół i placówek oświatowych w ramach Funduszy Europejskich w 2015/16r. Nabycie umiejętności: pisania wniosków o dofinansowanie sposobów realizacji projektów Treści kształcenia: Źródła finansowania projektów oświatowych w ramach środków UE Zasady ubiegania się o unijne...

Termin: 22.09.2017 | 16.11.2017 | 05.02.2018 | 20.04.2018 Nr szkolenia: 1720/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, liderzy WDN Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności organizowania działalności samorządu szkolnego w  różnego typu placówkach zapoznanie z zasadami organizacyjno-prawnymi funkcjonowania samorządu uczniowskiego Treści kształcenia: Samorząd – regulacje prawne Zasady organizacji samorządu uczniowskiego Kompetencje...

Termin: 04.10.2017 | 19.01.2018 | 13.06.2018 Nr szkolenia: 1716/O/17/18 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznania potrzeb wychowawczych klasy, zasad tworzenia programu i planu wychowawczego klasy, planowania oddziaływań wychowawczych i sposobów ich realizacji Nabycie umiejętności w zakresie sposobów planowania pracy wychowawczej i  jej ewaluacji, poznanie...

Termin: 14.11.2017 | 08.02.2018| 26.04.2018 Nr szkolenia: 1737/O/17/18 Liczba godzin: 5 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Przedstawienie możliwości terapii muzyką i ruchem w celu stymulowania twórczego myślenia i działania Umożliwienie dzieciom/ uczniom swobodniejszego i  pełniejszego wyrażania siebie Nawiązywanie bliższych relacji z innymi dziećmi/ uczniami Treści kształcenia: Zabawy integracyjne pt. "Zabawy na...