Szkolenia Oświatowe

Termin: 23.05.2019 Nr szkolenia: 1756/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 105 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, uczniowie Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: posługiwania się technikami pamięciowymi Ćwiczenia na koncentrację, ćwiczenia relaksacyjne oraz pobudzających półkule mózgu (pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze) Treści kształcenia: Przedstawianie technik pamięciowych tj.: łańcuchowa metoda zapamiętywania, metoda słów zastępczych, piktogramy ...

Termin:  02.04.2019 Nr szkolenia: 1732/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 125 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy itp. Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel w pracy nauczyciela Treści kształcenia: Funkcje tekstowe, daty, czasu itd. Kopiowanie, modyfikowanie danych pomiędzy arkuszami Baza danych w arkuszu kalkulacyjnym ...

Termin: 08.04.2019 Nr szkolenia: 1731/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Forma zajęć: Konserwatorium, warsztaty, wykład Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów w klasie Tworzenie programu i planu wychowawczego klasy Planowanie oddziaływań wychowawczych i sposobów ich realizacji Treści kształcenia: Sposoby rozpoznawania potrzeb wychowawczych klasy ...

Termin: Termin do ustalenia po zebraniu grupy Nr szkolenia: 1718/O/18/19 Liczba godzin: 6 Cena: 150 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum, oraz szkół ponadgimnazjalnych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Komputery , tablety jako narzędzie kultury współczesnej Poznanie sposobów wykorzystania komputerów podczas zajęć lekcyjnych Nabycie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do sporządzania pomocy dydaktycznych. ...

Termin:  18.04.2019 Nr szkolenia: 1707/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, kadra kierownicza Forma zajęć: Konwersatorium, dyskusja i komentarze nad materiałami źródłowymi Cele kształcenia: Nabycie wiedzy dotyczącej aktów normatywnych regulujących prawa dziecka oraz ucznia Respektowanie i promocja dokumentów obligujących do przestrzegania praw dziecka w szkołach i placówkach Treści kształcenia: Dziecko -...

Termin:  05.06.2019 Nr szkolenia: 1706/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 125 zł Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, liderzy WDN, nauczyciele Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Pogłębienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły (placówki oświatowej) Doskonalenie umiejętności tworzenia dokumentów dotyczących planowania pracy Treści kształcenia: Dokumenty stanowiące podstawę planowania pracy szkoły (placówki oświatowej) ...

Termin:  03.04.2019 Nr szkolenia: 1733/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy itp. Forma zajęć: Warsztaty, ćwiczenia, prezentacja Cele kształcenia: Nabycie umiejętności wybrania najlepszych narzędzi komunikacyjnych do autoprezentacji Treści kształcenia: Autoprezentacja - jak wybrać najlepszy wizerunek Body language - język ciała Narzędzia komunikacyjne Technika mówienia (z elementami...

Termin: 29.05.2019 Nr szkolenia: 1784/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 135 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Uświadomienie skutków uzależnienia od gier komputerowych, internetu, telewizji oraz przedstawienie innych ciekawych rozwijających sposobów zagospodarowania wolnego czasu Problematyka zagrożeń wynikających z uzależnienia od alkoholu i narkotyków Postępowania w obliczu zagrożenia ze...

Termin:  14.05.2019 Nr szkolenia: 1783/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 115 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania i definiowania emocji dziecka Oddziaływania na dziecko / ucznia z pozytywnym skutkiem w sytuacjach trudnych emocji Treści kształcenia: Uczucia i emocje – czym są, jakie są między...

Termin: Nr szkolenia: 1782/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 105  zł Adresaci: Rodzice, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół oraz przedszkoli, wychowawcy świetlicy, placówek dla dzieci i młodzieży Forma zajęć: Wykład, konwersatorium Cele kształcenia: Prezentacja dziecka z  zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi Zapoznanie z  podstawowymi  metodami pracy z dzieckiem / uczniem depresyjnym i lękowym Treści kształcenia: Charakterystyka problematyki związanej z zaburzeniami...