Szkolenia Oświatowe

Termin: 17.10.2019 Nr szkolenia: 1705/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 220 zł Adresaci: Nauczyciele, kadra kierownicza Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności prawidłowego konstruowania i nowelizacji statutu szkoły lub placówki w oparciu o aktualne przepisy prawne Treści kształcenia: Podstawy prawne tworzenia statutu szkół różnych typów, ośrodków opiekuńczo - wychowawczych i innych placówki oświatowych, stan prawny dotyczący...

Termin: 09.05.2019 Nr szkolenia: 1703/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe. Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia. Cele kształcenia: Zapoznanie z Kodeksem Pracy po nowelizacji - interpretacja przepisów Zmiany w Karcie Nauczyciela - zastosowanie ich w praktyce Prawa i obowiązki dyrektora placówki, kadry kierowniczej i nauczycieli...

Termin:  19.11.2018 | 22.01.2019 | 28.05.2019 | 13.06.2019  Nr szkolenia: 1699/O/18/19 Liczba godzin: 10 Cena: 125 zł Adresaci: dla nauczycieli, czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub innych osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie oraz trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej Forma zajęć: kurs instruktażowy. Cele kształcenia: Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia...