BIOLOGIA

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

BIOLOGIA

Cel:
 • Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
  Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Adresaci:

 • Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania biologii.
  UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Procesy życiowe roślin
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt
 • Podstawy anatomii człowieka z elementami profilaktyki zdrowia
 • Elementy genetyki
 • Struktura a funkcje organizmów żywych
 • Wprowadzenie do systematyki roślin
 • Wprowadzenie do systematyki zwierząt
 • Podstawy inżynierii genetycznej
 • Biotechnologia
 • Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
 • Informatyka w nauczaniu przedmiotu Biologia
 • Elementy mikrobiologii
 • Dydaktyka przedmiotu Biologia. Nowoczesny projekt procesu dydaktycznego
 • Elementy biologii teoretycznej w dydaktyce przedmiotowej
 • Podstawy i metodyka edukacji ekologicznej
 • Ekologia w praktyce
 • Metodyka zajęć terenowych
 • Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Biologia

Czas trwania: 350 godzin + 60 godzin praktyk organizowanych w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej

Uzyskane kwalifikacje:Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania biologii do szkół ponadgimnazjalnych włącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).

zapisy

Studia 3-semestralne będą realizowane w czasie 11 miesięcy.


[printfriendly]