Bezpieczeństwo dziecka / ucznia w Sieci – uzależnienie młodego człowieka od komputera i Internetu

Bezpieczeństwo dziecka / ucznia w Sieci – uzależnienie młodego człowieka od komputera i Internetu

Termin: 18.10.2017 | 5.12.2017 | 1.02.2018 | 20.03.2018 | 3.05.2018 Nr szkolenia: 1719/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele bibliotek
Forma zajęć: Konwersatorium, wykład
Cele kształcenia:
 • Zdobycie wiedzy na temat aktywności i bezpieczeństwa młodych ludzi w Sieci
 • Umiejętność diagnozowania uzależnienia od komputera wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 • Przeciwdziałanie i sposoby postępowania w przypadkach uzależnień
Treści kształcenia:
 • Dzieci a komputer – nowy problem społeczny
 • Dynamika Internetu – voyeuryzm społeczny
 • Symptomy wskazujące na nadużywanie Internetu (M. Griffiths)
 • Czynniki ryzyka i przyczyny nadużywania Internetu
 • Formy nadmiernych aktywności w Sieci (gry internetowe, portale społecznościowe i komunikatory, pornografia i cyberseks)
 • Cyberprzemoc, niebezpieczne treści i znajomości w sieci
 • Możliwości i ograniczenia szkoły ochrony uczniów przed zagrożeniami czyhającymi w Internecie
 • Praktyczne postępowanie w przypadku cyberprzemocy w szkole: rozmowa
  z pokrzywdzonym, świadkami, sprawcą, zabezpieczenie materiałów cyfrowych, procedury wychowawcze i aspekty prawne
 • Współpraca z rodzicami uczniów, którzy mają kłopoty w Sieci
 • Metody sprawdzania przez rodziców i opiekunów w jaki sposób korzysta uczeń z internetu.
 • Niepokojące zachowania ucznia w sytuacji długotrwałego korzystania z Internetu
 • Terapia nadmiernego korzystania z internetu i komputera (teoria poznawczo-behawioralna, ericksonowska, systemowa, skoncentrowana na rozwiązaniu, nurt psychologii zorientowanej na proces).
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób).

zapisy [printfriendly]