Bezpieczeństwo dziecka / ucznia w Sieci – uzależnienie młodego człowieka od komputera i Internetu

Bezpieczeństwo dziecka / ucznia w Sieci – uzależnienie młodego człowieka od komputera i Internetu

Termin: 07.05.2019 Nr szkolenia: 1719/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele bibliotek
Forma zajęć: Konwersatorium, wykład
Cele kształcenia:
  • Zdobycie wiedzy na temat aktywności i bezpieczeństwa młodych ludzi w Sieci
  • Umiejętność diagnozowania uzależnienia od komputera wśród dzieci i młodzieży szkolnej
 • Przeciwdziałanie i sposoby postępowania w przypadkach uzależnień
Treści kształcenia:
  • Dzieci a komputer – nowy problem społeczny
  • Dynamika Internetu – voyeuryzm społeczny
  • Symptomy wskazujące na nadużywanie Internetu (M. Griffiths)
  • Czynniki ryzyka i przyczyny nadużywania Internetu
  • Formy nadmiernych aktywności w Sieci (gry internetowe, portale społecznościowe i komunikatory, pornografia i cyberseks)
  • Cyberprzemoc, niebezpieczne treści i znajomości w sieci
  • Możliwości i ograniczenia szkoły ochrony uczniów przed zagrożeniami czyhającymi w Internecie
  • Praktyczne postępowanie w przypadku cyberprzemocy w szkole: rozmowa
   z pokrzywdzonym, świadkami, sprawcą, zabezpieczenie materiałów cyfrowych, procedury wychowawcze i aspekty prawne
  • Współpraca z rodzicami uczniów, którzy mają kłopoty w Sieci
  • Metody sprawdzania przez rodziców i opiekunów w jaki sposób korzysta uczeń z internetu.
  • Niepokojące zachowania ucznia w sytuacji długotrwałego korzystania z Internetu
 • Terapia nadmiernego korzystania z internetu i komputera (teoria poznawczo-behawioralna, ericksonowska, systemowa, skoncentrowana na rozwiązaniu, nurt psychologii zorientowanej na proces).
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki – dla min. 10 osób).

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Tags: